Biznis priority pre školstvo

Školstvo na Slovensku i vo vyspelom svete stojí pred obrovskou výzvou: posledné zásadné zmeny v ňom prebehli ešte v 19. storočí, má nám však pomáhať úspešne sa prispôsobovať požiadavkám 21. storočia. Súčasný svet sa ale už len veľmi málo podobá tomu z 19. storočia, preto školstvo musí prejsť radikálnou premenou, nie iba sériou kozmetických úprav ako sme boli zvyknutí doteraz.

Ministerstvo školstva pred časom avizovalo zámer predložiť najzásadnejšiu reformu školstva za posledných 25 rokov. Táto ambícia si zaslúži podporu. K jej naplneniu bol urobený prvý krok. Na verejnú diskusiu bol predložený návrh cieľov, ktoré by sa mali dosiahnuť v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže vo veku do 18 rokov v horizonte desiatich rokov. Namiesto kritiky toho, čo ministerstvo navrhuje, by bolo užitočné, aby všetci zainteresovaní, vrátane zamestnávateľov, využili túto možnosť na predloženie vlastných predstáv o potrebných zmenách v našom školstve.

Zamestnávatelia majú záujem na tom, aby dnešní študenti a zajtrajší uchádzači o zamestnanie boli zamestnateľní z hľadiska ich vedomostí, zručností, ale aj pripravení sa učiť po celý svoj profesijný život. Takých však školy nebudú „produkovať“ bez zásadnej zmeny prístupu k vedomostiam, zručnostiam a rozvoju osobnosti žiakov a študentov.

Súčasný systém vzdelávania väčšinou nedokáže prepojiť obsah vyučovania s fungovaním reálneho sveta. Výsledkom je nedostatočná motivácia študentov, ich narastajúci nezáujem o školu. Potrebujeme zásadne prehodnotiť význam a použiteľnosť toho, čo sa na školách učí a zároveň zabezpečiť lepšiu rovnováhu medzi teóriou a praxou. Potrebujeme radikálnu zmenu učebných osnov. Potrebujeme tiež väčší dôraz na rozvoj tvorivosti, kritického myslenia, schopnosti efektívne komunikovať a spolupracovať, teda schopností a zručností, ktoré žiakom a študentom umožnia v živote lepšie využiť vedomosti, ktoré nadobudli v škole. Neoddeliteľnou súčasťou snaženia škôl by v oveľa väčšej miere mal byť aj rozvoj osobnosti žiaka či študenta. Charakterové vlastnosti ako napr. vodcovstvo, morálne postoje, odolnosť v stresových situáciách atď. považujú za veľmi dôležité zamestnávatelia všade na svete. Ich formovanie zatiaľ neprebieha primárne v škole, ale skôr v mimoškolskom prostredí, v športových kluboch či pri skautingu.

Ešte v júni zverejnili zamestnávateľské organizácie združené pri OECD v Paríži pozičný dokument s biznis prioritami pre školstvo, v ktorom vyzývajú, aby sme si všetci neustále kládli dve kľúčové otázky. Je vzdelávanie dostatočne relevantné pre toto storočie? Vychovávame študentov k dostatočnej všestrannosti vo svete, ktorý sa stále mení a jeho nároky sú stále vyššie?

Ján Oravec

Pridaj komentár