Friedrich August von Hayek – mysliteľ pre 21.storočie

Dňa 8.5. 1899 sa narodil nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Friedrich August von Hayek. Peter Boettke o F. A. Hayekovi napísal:

Hayekove argumenty týkajúce sa evolučnej epistemológie a kognitívnej vedy boli o generáciu popredu oproti jeho súčasníkom v spoločenských vedách. V určitom zmysle (pre anglofónnu intelektuálnu komunitu) bol Mises sofistikovaným mysliteľom z 19. storočia a Hayek sofistikovaným mysliteľom z 21. storočia. V oboch prípadoch sa 20. storočie nevedelo vysporiadať s ich argumentmi o metodológii, analytických metódach a s ich vkladom politickej ekonómie do analýz socializmu, intervencionizmu a radikálneho liberalizmu.“

K 120. výročiu narodenia F. A. Hayeka sme preto pripravili trojdielny seriál popisujúci myšlienky tohto velikána.

I. diel: Hayek a kontext Rakúskej ekonomickej školy

Hayek a Rakúska ekonomická škola. F. A. Hayek patril do tzv. Rakúskej školy ekonómie. Tú možno chápať ako školu ekonomického myslenia alebo ako vetvu libertariánskej ideológie inšpirovanú rakúskymi ekonómami. Veľa ľudí si Rakúsku školu spája hlavne s menami ako je Mises či Rothbard. Rakúski kritici Hayeka dokonca tvrdia, že existujú dve vetvy Rakúskej školy – pravoverná misesovská a ľavicová hayekovská.

Líši sa Hayek od týchto autorov a čím je inšpiratívny? Čo znamená Hayek pre Rakúsku ekonomickú školu a vedu? Aký je jeho prínos? Ako by sme mali charakterizovať Hayeka? Ako sa dá syntetizovať Hayekova teória samoorganizácie ľudskej mysle a hegelovský koncept spontánneho vzniku sebauvedomenia človeka? Je možná originálna syntéza Hayeka – jedného z najväčších anti-racionalistov v dejinách filozofie s Hegelom, najväčším racionalistom vôbec?

II. diel: Hayek – trhový mechanizmus a kritika socializmu

Hayekovi bola v roku 1974 udelená Nobelova cenu za ekonómiu. Prispel okrem iných k teórii cien, hospodárskeho cyklu a peňazí, za ktoré cenu získal. Viacerí kritici ho však označujú za ne-ekonóma, či „opakovača“ teórií L. von Misesa. Dlhodobo bol v spore s J. M. Keynesom. Hayek chápe konkurenciu ako proces neustáleho objavovania nových ziskových príležitostí podnikateľmi na trhu a podnikateľské objavovanie považuje za dôležitú súčasť trhového procesu.

Na čom zakladá Hayek teóriu kapitálu a cyklu a čím je možno odlišná od iných autorov Rakúskej ekonomickej školy? V čom spočíva aktuálnosť Hayekovej teórie hospodárskeho cyklu? Aký bol Hayek ako ekonóm?  Prečo kritizuje socializmus a nie je pre neho schodná ani tzv. stredná cesta sociálno-trhového hospodárstva? Čo pre neho znamená pojem sociálnej spravodlivosti a prečo ho kritizuje?

III. diel: Hayek ako spoločenský vedec

Hayek prešiel v určitom čase od čistej ekonómie k širšiemu chápaniu ekonómie v rámci spoločenských vied. Hayeka napr. pozná veľa ľudí vďaka jeho bestselleru „Cesta do otroctva / nevoľníctva“. Jedná sa o kritiku plánovania spoločnosti a neúmyselných dopadov pri riadení spoločnosti. V rámci spoločenských noriem Hayek rozlišuje medzi tzv. Nomos (spoločenskými, nie nevyhnutne písanými, spontánne vzniknutými pravidlami) a Thesis (písanými pravidlami).

Nemálo známy je aj pre svoje diela ako sú „Právo, zákonodarstvo a sloboda“, „Osudová domýšľavosť“, či „Kontrarevolúcia vedy“. Je zaujímavé, že on sám považoval za najvýznamnejšie dielo svojho života málo známu knihu „Sensory Order“ (Usporiadanie zmyslovosti). 

V čom spočíva originálna Hayekova teória samoorganizácie ľudskej mysle a v čom nadväzuje na dobové problémy filozofie a spoločenských vied? Čo má Hayek na mysli, keď hovorí o tzv. spontánnom spoločenskom usporiadaní? Čo si môžeme predstavovať pod osudovou domýšľavosťou centrálneho plánovania spoločnosti? Čo viedlo liberála Hayeka k rešpektu voči náboženstvu, aj keď bol sám agnostikom?

Účinkujúci:

doc. PhDr. Ján Pavlík, VŠE Praha

Ing. Pavel Potužák, PhD., VŠE Praha

PhDr. Ján Oravec, CSc., Združenie podnikateľov Slovenska

Ing. Tomáš Krištofóry, doktorand Erasmus University Rotterdam

Matúš Pošvanc, Nadácia F. A. Hayeka Bratislava

————————————————–

Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti i dotlač knihy F.A. Hayek: Cesta do nevoľníctva, ktorá je opätovne dostupná na predaj na: https://www.hayek.sk/knihy/

Cesta do nevoľníctva

Pridaj komentár