Index ekonomickej slobody 2013

Podľa americkej nadácie Heritage a denníka Wall Street Journal je ekonomicky najslobodnejšou krajinou sveta opäť Hongkong, Slovensko obsadilo 42. priečku.        

Prestížna americká organizácia The Heritage Foundation v spolupráci s redakciou denníka The Wall Street Journal každoročne vypracúvajú analytickú štúdiu Index ekonomickej slobody. Skúmajú v nej úroveň ekonomickej slobody v 177 krajinách sveta. Analýza je publikovaná každoročne od roku 1995. Slovenským partnerom pri zverejňovaní štúdie je Nadácia F. A. Hayeka.

Index definuje ekonomickú slobodu ako „obmedzenosť vládneho vplyvu na rozhodovanie o produkcii, alebo spotrebe tovaru a služieb nad rozsah nevyhnutný na zachovanie slobody samotnej“.

Pri zostavovaní 177-miestneho rebríčka Index hodnotí každú krajinu podľa nasledujúcich desiatich kategórií:

  • Vlastnícke práva
  • Miera korupcie
  • Daňové zaťaženie
  • Štátne výdavky
  • Podnikateľské prostredie
  • Trh práce
  • Menová stabilita
  • Medzinárodný obchod
  • Podmienky pre investovanie
  • Finančný sektor

Každá z kategórií obsahuje rôzny počet faktorov hodnotených vlastnou škálou, spolu 50 vo všetkých kategóriách. Aritmetický priemer hodnotení všetkých faktorov udáva index ekonomickej slobody konkrétnej ekonomiky. Čím je rozdiel menší, tým je vyššia ekonomická sloboda v danej krajine. Dáta využité pri zostavovaní Indexu sú za rok 2011, pričom ich zber bol ukončený v septembri 2012.

Z porovnania výsledkov indexu ekonomickej slobody s inými štúdiami vyplýva, že prosperita jednotlivých krajín sa do značnej miery odvíja od ich stupňa ekonomickej slobody.

V roku 2013 sa najslobodnejšou ekonomikou sveta stal opäť Hongkong, ktorý si tento titul udržiava už od roku 1995. V prvej päťke rebríčka sa umiestnili ešte Singapúr, Austrália, Nový Zéland a Švajčiarsko.

Vybrané umiestnenia v Indexe ekonomickej slobody 2013 podľa Heritage Foundation a Wall Street Journal:

7. USA
25.   Rakúsko
29.   Česká republika
42.   Slovenská republika
48.   Maďarsko
57.   Poľsko
177. Severná Kórea

Umiestnenie Slovenska

Slovensko podľa tvorcov Indexu dosiahlo ekonomickú slobodu na úrovni 68,7%, čo predstavuje hodnotu vyššiu ako svetový (59,6%) aj mierne vyššiu ako regionálny priemer (66,4%). V porovnaní s minulým rokom sa celkové hodnotenie ekonomickej slobody našej krajiny zlepšilo o 1,7%, vďaka čomu sme v rebríčku postúpili o 9 priečok. Ani tento výsledok však nevyrovnal predchádzajúci prepad o celých 14 priečok.

Zlepšené hodnotenie za rok 2011 tvorcovia Indexu odôvodnili najmä konsolidačným úsilím minulej vlády a ňou prijatou novelizáciou zákonníka práce. Naopak zhoršenú známku sme pre problematickú situáciu v eurozóne dostali za menovú stabilitu. Slabé hodnotenie si Slovensko opäť odnieslo i za ešte stále vysokú úroveň korupcie.

Vzhľadom na súčasnou vládou schválené zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia, opätovne novelizovaný zákonník práce a celkové zhoršenie podnikateľského prostredia je možné očakávať, že sa v budúcoročnom Indexe opäť prepadneme na nižšie priečky.

V porovnaní s krajinami strednej Európy sa Slovensko umiestnilo presne v strede pred 57. Poľskom a 48. Maďarskom a s istým odstupom po 29. Českej republike  a 25. Rakúsku. Zo správy vyplýva, že ekonomická sloboda sa vo všetkých krajinách regiónu, s výnimkou Maďarska, zvýšila.

Detailnejšie informácie o Indexe ekonomickej slobody 2013 je možné získať na internetovej stránke http://www.heritage.org/index/.

– – – – –

Nadácia F. A. Hayeka je partnerom oboch najvýznamnejších projektov merania ekonomickej slobody – Indexu ekonomickej slobody Heritage Foundation a Wall Street Journal, prezentovanom v tejto správe, ako aj Indexu ekonomickej slobody publikovaného v jesenných mesiacoch svetovou sieťou organizácií Economic Freedom Network pod vedením kanadského Fraser Institute.

Kanadský Fraser Institute a nemecký Liberales institute zároveň po prvý krát zverejnili svoj Index ľudskej slobody.

Jedná sa o doteraz najkomplexnejší rebríček hodnotiaci slobodu vo svete. Najslobodnejšou krajinou sa stal Nový Zéland nasledovaný Holandskom a Honkgongom. Slovensko sa podľa neho v roku 2008 umiestnilo na 18. mieste spomedzi 123 hodnotených krajín.

Vybrané umiestnenia v Indexe ľudskej slobody 2013 podľa Fraser Institue a Liberales institute:

7.     USA
14.   Rakúsko
18.   Slovenská republika
32.   Maďarsko
34.   Česká republika
37.   Poľsko
123. Zimbabwe

Tento index vychádza z „negatívnej“ definície slobody, teda chápe ju ako absenciu násilia ako prostriedku na bránenie jednotlivcom v ich konaní. Hodnotí 35 rôznych parametrov vrátane slobody prejavu, pohybu, vierovyznania, ekonomickej slobody, miery kriminality, násilia a diskriminácie.

Detailnejšie informácie o Indexe ľudskej slobody je možné získať na internetovej stránke Fraser Institute.

Kompletná tlačová správa je dostupná na stiahnutie tu.

Pridaj komentár