Má zmysel hovoriť o kolektivizme ?

Kolektivizmus alebo individualizmus? v týchto dvoch pojmoch sa spája dlhotrvajúci rozpor. Čo je lepšie, keď majetok je majetkom všetkých, či naopak každý jednotlivec má slobodné právo vlastniť svoj majetok.

Keď chceme v tomto zmysle argumentovať v prospech individualizmu a súkromného vlastníctva a v neprospech kolektivizmu, je potrebné vymedziť si vlastníctvo. Vlastníctvo je základným konceptom od ktorého sa odvíja ostatná ekonomická teória. V rámci vlastníctva musíme predpokladať existenciu vzácnych statkov. Potom koncept vlastníctva rieši prípadné konfliktné situácie, ktoré by mohli vznikať. Vlastníctvo sa v tom prípade týka nás všetkých, pretože sme vlastníkmi seba samých ako vzácnych bytostí. V tom zmysle môžeme nakladať so svojim telom ako uvážime a akékoľvek zasahovanie do našej integrity by porušovalo princíp vlastníctva.

Naopak kolektivizmus popiera individuálne vlastníctvo a presadzuje tzv. spoločné vlastníctvo. Z toho potom plynie, že jednotlivec nie je vlastníkom svojho tela. Z čoho vyplýva negatívny vplyv na samotné napredovanie človeka, keďže on samotný nebude mať motiváciu sa ďalej rozvíjať. Nehovoriac o tzv. cudzom využívaní mojej schránky niekým iným, keďže jednotlivec by sám seba nevlastnil a nebol by v kontexte vlastníckych práv chránený.

V prípade vlastníctva statkov je to podobné, keďže spoločné vlastníctvo spôsobí mrhanie a postupné ničenie vzácnych statkov, pretože nikto nebude mať motiváciu „starať sa“ o statok v prospech niekoho. Napriek tomu tu vzniká ešte ďalší problém, keďže nie je možné aby jednotlivé statky vlastnili všetci, tak ich často vlastní len určitá menšina obyvateľstva. Väčšinou je to menšina tých najmocnejších. V neexistencii súkromného vlastníctva treba v ekonomike určitým spôsobom kalkulovať, avšak to sa bez prirodzenej ponuky a dopytu nedá, a tak na rad musí nastúpiť ekonomické plánovanie. To je veľmi náročné v ekonomike, kde ceny nie sú prirodzene ovplyvňované ponukou a dopytom, ale len akousi kreativitou plánovačov.

Celý tento proces spôsobuje zníženie miery investícií v samotnej ekonomike, keďže jednotlivci nemajú možnosť investovať svoje peniaze a tým pádom zvyšovať svoju životnú úroveň. Na to nadväzuje druhý problém, ktorým je zníženie životnej úrovne, pretože jednotlivci sa budú zameriava na okamžitú spotrebu a nie usporenie si peňazí a následné investovanie.

V konečnom dôsledku tak kolektivizmus vedie k poklesu ekonomickej kondície krajiny a rovnako zabíja všetky motivácie ľudí k ďalšiemu napredovaniu a rozvoju či už seba samých alebo ekonomiky ako celku.

 

Martin Lindák, analytik Nadácie F.A.Hayeka

Pridaj komentár