Manažment energetického zabezpečenia

Stručný popis riešeného problému: Manažment energetického zabezpečenia verejných budov
Krajina pôvodu: Veľká Británia
Typ samosprávy: Samosprávna jednotka
Názov samosprávy: North Somerset (juhozápad Anglicka) 
Rok realizácie: Súčasnosť

Detailný popis riešeného problému

Daňové odvody v dôsledku klimatických zmien (CCL) sú vo Veľkej Británii druhom zdanenia aplikovaným ako v podnikateľskom, tak aj vo verejnom sektore. Platcami CCL dane sú užívatelia zemného plynu, uhlia a elektrickej energie pochádzajúcej z uhľovodíkových zdrojov. Znižovaním priamych a nepriamych emisií zo spaľovania uhľovodíkových palív je možné znížiť základ tejto dane a ušetriť tak značné množstvo finančných prostriedkov. Dohody pre klimatické zmeny (CCA), ktoré zastrešuje Surface Engineering Association (SEA) umožňujú svojim členom získať až 80% – tnú úľavu na tejto dani v prípade splnenia dvojročného cieľa v redukcii emisií skleníkových plynov. Primárnou úlohou tohoto systému zdanenia je umožniť Veľkej Británii ako celku plniť záväzky vyplývajúce z Európskych smerníc zameraných na redukciu skleníkového efektu. Prídel emisných kvót prinútil viaceré organizácie prehodnotiť spôsoby akým zabezpečovali chod svojich budov po energetickej stránke. Týka sa to aj verejného sektora. Samospráva North Somerset schválila projekt, ktorého cieľom je plošne znižovať emisie skleníkových plynov v rámci územia, ktoré sa nachádza v jej pôsobnosti. Podstatou celej iniciatívy je zapojenie podnikateľských subjektov do prípravy oblastných schém pre dodávku tepelných energií a do celkového energetického manažmentu. Kvôli návratnosti investícií je žiaduce zapojiť čo najviac domácností a verejných inštitúcií. Jedno z nových technologických riešení, ktoré samospráva plánuje rozširovať sa nazýva CHP (Combined Heat and Power – Kombinovaná výroba elektriny a tepla), založeného na rozvode tepla vo forme teplej vody až do výmenníkových staníc, tie neprodukujú ani emisie, ani prach, teda nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie. Jedným z národných cieľov britskej vlády je v období rokov 2000 až 2010 zdvojnásobiť využívanie jednotiek CHP.

Detailný popis stratégie na riešenie problému

Pojem komplexná správa budov v sebe zahŕňa údržbu tepelných a  elektrických zariadení a zabezpečovanie podporných služieb súkromnou spoločnosťou, ktoré priamo nesúvisia s predmetom činnosti organizácie, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy. Samospráva North Somerset sa týmto spôsobom rozhodla zlepšiť hospodárnosť stredných škôl, ktorých je zriaďovateľom. S požiadavkou na komplexnú správu budov patriacich týmto školám sa obrátila na spoločnosť poskytujúcu energetické služby (ESCo). Nadnárodná spoločnosť Dalkia tak dostala za úlohu poskytnúť školám inovatívne energetické služby a efektívnu údržbu zariadení tak, aby školy dosiahli úsporu energetických nákladov.

Dalkia vypracovala pre sieť škôl podnikateľský plán, ktorý je nosným pilierom kapitálového programu pre zabezpečenie redukcie uhľovodíkových splodín. Hlavným cieľom pri tvorbe tohto plánu je jeho dlhodobá udržateľnosť pre stredné školy a čo najvyššia finančná úspora. Prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa zahŕňajú efektívnu správu nových energetických systémov a výmenu zastaralých kontrolných systémov (termostaty a iné meracie zariadenia). Rozpočtové pravidlá, ktoré so sebou priniesla spolupráca s podnikateľským sektorom umožňujú dosiahnuť okrem iného aj lepšie pracovné podmienky pre študentov a pracovníkov a redukujú emisie skleníkových plynov tak, aby aj stredné školy v oblasti North Somerset napĺňali environmentálne ciele samosprávy. Podnikateľský sektor pomáha školám budovať imidž sociálne a environmentálne zodpovedných inštitúcií, čo zlepšuje ich konkurencieschopnosť na poli vzdelávania, ktoré sa dnes zaraďuje medzi prudko sa rozvíjajúce komerčné sféry. Medzi najprogresívnejšie technológie, ktoré Dalkia zavádza patrí práve CHP. Systém, podľa toho, ako je nastavený, dokáže generovať teplo alebo elektrinu z biomasy. Výrobcovia CHP systémov majú pri získavaní tepla alebo elektriny na výber z dvoch technológií, sú nimi priame spaľovanie alebo splyňovanie. Súčasná britská kapacita CHP jednotiek (5000 MW) má potenciál redukovať emisie skleníkových plynov až po úroveň 1,700 ton ročne. Nakoľko elektrická energia má väčšiu hodnotu ako teplo, je na individuálnom zvážení či jednotka CHP bude využívaná ako zdroj tepla alebo ako generátor elektrického prúdu, každopádne, obidva prípady prinášajú so sebou vyššiu kvalitu životného prostredia.

Jednotku CHP je možné umiestniť aj osobitne pre každú budovu, v tomto prípade nedochádza k stratám spôsobeným prenosom energie. V Británii tieto straty dosahujú 7.5% z celkového množstva dodanej elektriny. Spolupráca s firmou Dalkia pomáha samospráve aj pri obchodovaní s prebytočnými emisnými kvótami. Dalkia ako skúsený energetický partner, ktorý má štruktúrované obchodné dohody s obchodnými domami, bankami a hráčmi na poli energetického biznisu dokáže lepšie alokovať prebytočné kvóty a vyjednať lepšie predajné podmienky, ako keby túto činnosť zabezpečovala samospráva samostatne.

Popis výsledkov riešenia

  1. Komplexná správa budov poskytovaná privátnym sektorom umožňuje      stredným školám dosiahnuť vyššiu úsporu energií a s použitím      ušetrených prostriedkov sa zviditeľniť na trhu so vzdelávaním.
  2. Zavádzanie nových technológií nadnárodnou spoločnosťou vytvára      predpoklady pre disciplinované plnenie cieľov v oblasti redukovania      emisií a verejný sektor tak môže získať dodatočné prostriedky formou      úľavy na dani z užívania uhľovodíkových palív (CCL). Samospráva týmto      spôsobom šetrí prostriedky daňových poplatníkov.
  3. Samospráva North Somerset sa rozhodla nasledovať príklad svojej      predchodkyňe, London Borough of Merton. Akceptovaním kritérií ktoré      stanovuje dokument „Merton Rule“ sa samospráva zaviazala plniť      environmentálne záväzky. Aj vďaka technológii CHP zavádzanej Dalkiou sa      tieto záväzky dajú efektívne napĺňať. Dobrovoľným stanovovaním      environmentálnych cieľov si samospráva buduje dôveru nielen u svojich      občanov ale aj medzi investormi.
  4. Európska      smernica o obchodovaní s emisiami (EU ETS) vo svojej druhej fáze      (2008 – 2012) zvyšuje podporu pre systém CHP. Veľká Británia sa za účelom      popularizácie CHP systému rozhodla, že každá inštalácia CHP zariadenia,      ktorá získa certifikát kvality, bude zaradená do špeciálneho sektora.      Každému novému certifikovanému členovi bude pridelený 100% podiel      z celkovej možnej úľavy na dani. Verejné budovy v pôsobnosti      samosprávy sa ako noví používatelia CHP systému dostanú do najvýhodnejšieho      pásma daňových úľav.

Martin Dolinský

Zdroje:

EU Emissions Trading Scheme
http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/trading/eu/pdf/nap-phase2.pdf
North Somerset secondary schools
http://www.dalkia.co.uk/docs/doc74.pdf
Renewable Energy Targets – North Somerset Council
http://www.eas.local.gov.uk/Documents/northsomerset_brew.pdf
Investing in London’s Low Carbon Future: Summary report
http://www.lep.org.uk/uploads/investing_in_londons_low_carbon_future.pdf
Balancing the books on carbon
http://www.dalkia.co.uk/content.asp?page=136
Energy begins at home
http://www.dalkia.co.uk/content.asp?page=137
Combined approach to energy
http://www.dalkia.co.uk/content.asp?page=155
Informative measures on EU CHP directive
General Development Principles Local Plan Policies
http://www.n-somerset.gov.uk/replacelocalplan/generalDev/gdp3.htm

Pridaj komentár