Mestská polícia orientovaná na komunitu

Stručný popis riešeného problému: Mestská polícia orientovaná na komunitu
Krajina pôvodu: USA
Typ samosprávy: Mesto
Názov samosprávy: Chicago
Rok realizácie: 1993 – súčasnosť

Detailný popis riešeného problému

Mestská polícia sa počas celej svojej histórie až príliš často stávala terčom najrôznejšej kritiky a v súčasnosti patrí medzi najmenej dôveryhodné a rešpektované útvary zriaďované samosprávou. V ostatnom čase sa dokonca ozývajú hlasy volajúce po zrušení mestskej polície ako zložky, ktorá je nefunkčná, avšak prepychovo platená z daní.

K najzávažnejším nedostatkom práce mestskej polície patrí hlavne takmer úplná neschopnosť plniť úlohy zverené jej zákonom. Ide najmä o ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov mesta a zabezpečenie verejného poriadku v meste. V našich podmienkach sa tak mestská polícia stala len akýmsi „vyberačom pokút“ za nesprávne parkovanie.

Celá táto neschopnosť pramení zo zlej identifikácie skutočných problémov komunity – najvhodnejším riešením je teda participácia obyvateľov na policajných činnostiach, funkčné prepojenie polície a komunity a vytvorenie rovnocenného partnerstva. Veď predsa kto môže mať lepšiu predstavu o skutočných problémoch komunity ako samotná komunita?

Detailný popis stratégie na riešenie problému

Jedným z hlavných problémov Chicaga na začiatku 90-tych rokov bola neustále stúpajúca miera kriminality – a to aj napriek stále sa zvyšujúcemu počtu zaistených, usvedčených a uväznených páchateľov. Tento stav spôsobil, že obyvatelia mesta sa začali dôvodne strachovať o svoju bezpečnosť a polícia sa cítila frustrovaná zo svojej neschopnosti účinne zakročiť proti zločinu. Medzi členmi komunity panovala značná nedôvera a dešpekt voči mestskej polícii práve kvôli jej neschopnosti nastoliť poriadok.

Radikálna zmena nastala v apríli 1993 keď mestská polícia iniciovala pilotný projekt komunitnej polície v Chicagu nazvaný „Chicago Alternative Policing Strategy“ – CAPS (Chicagská alternatívna policajná stratégia). Celá táto stratégia vychádzala z jednoduchej premisy – ak bude polícia pracovať spolu s obyvateľmi mesta, spolu budú omnoho silnejší v boji proti zločinu. Heslom tejto novej kampane sa stalo „Together We Can“ (Spolu to dokážeme).

Chicagská alternatívna policajná stratégia – CAPS je policajným modelom, ktorého základom je orientácia na komunitu, na jej skutočné problémy. Tieto problémy je však nemožné identifikovať a vyriešiť bez pomoci samotnej komunity a jej členov. Komunita sa tak v rukách polície stáva účinnou zbraňou proti zločinu. Samotná stratégia je teda založená najmä na dôkladnom zapojení komunity a dôvere členov komunity voči jednotlivým policajtom.

Zapojenie komunity – CAPS ponúka komunite bezprecedentnú možnosť zapojiť sa do boja proti zločinnosti a porušovaniu verejného poriadku. Základom zapojenia komunity sú tzv. okrskové stretnutia polície s komunitou, ktoré sa konajú pravidelne (zvyčajne raz mesačne) vo všetkých 279 policajných okrskoch mesta. Stretávajú sa tu na jednej strane zástupcovia lokálnych zdužení a organizácií, rôzne susedské spolky, ale i individuálni obyvatelia okrsku a na druhej strane velitelia daných okrskov i jednotliví policajti. Predmetom týchto stretnutí je diskusia o problémoch a prioritách danej komunity a príprava stratégií na ich riešenie. Na vyššej úrovni jednotlivých mestských častí boli navyše zriadené poradné komisie (District Advisory Committees) zložené z vybraných členov komunity a podnikateľov z danej mestskej časti. Komisie významným spôsobom pomáhajú mestskej polícii orientovať jej prácu na reálne problémy v rámci danej mestskej časti a spolupodieľajú sa na tvorbe policajných stratégií pre dané štvrte.

Okrskoví policajti – pred implementáciou CAPS jednotliví mestskí policajti slúžili takmer každý deň v inom okrsku, pričom práve táto fluktuácia bránila vytvoreniu akýchkoľvek vzťahov policajt – komunita. Od zavedenia CAPS odslúži každý policajt v danom okrsku minimálne rok, čo umožňuje „spoznať svojho policajta“. Navyše boli v každej mestskej časti zriadené akési pohotovostné jednotky mestskej polície na riešenie urgentných prípadov – okrskoví policajti tak majú omnoho viac času venovať sa jednotlivým členom komunity pri operatívnom riešení ich problémov. Výsledkom týchto organizačných zmien je, že policajti dôkladné poznajú svoj okrsok – ľudí, problémy i ich možné riešenia.

Popis výsledkov riešenia
– Medzi rokmi1991-2002 došlo k zníženiu násilnej kriminality o 49% a majetkovej kriminality o 36%.
– Počet lúpeží sa v rovnakom období znížil o 58%, znásilnení o 45% a počet napadnutí s ublížením na zdraví o 41%.

Zdroje:
http://www.northwestern.edu/ipr/publications/policing_papers/Yr10-CAPSeval.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Alternative_Policing_Strategy
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/179557.pdf
http://www.cityofchicago.org/city/webportal/portalDeptCategoryAction.do?deptCategoryOID=-9980&contentType=COC_EDITORIAL&topChannelName=Dept&entityName=Police&deptMainCategoryOID=-9965

Pridaj komentár