Napriek zlepšeniu zaostávame v oblasti digitálnej konkurencieschopnosti

Podľa najnovšieho vydania Svetovej ročenky digitálnej konkurencieschopnosti IMD je Slovensko 47. digitálne konkurencieschopnou ekonomikou spomedzi 63 hodnotených krajín

Bratislava / Lausanne, 25. september 2019

Renomovaný švajčiarsky Inštitút pre rozvoj manažmentu (Institute for Management Development, www.imd.ch) v spolupráci so slovenskou Nadáciou F. A. Hayeka Bratislava (www.hayek.sk) a 56 ďalšími organizáciami z celého sveta, zverejnil Svetovú ročenku digitálnej konkurencieschopnosti ekonomík v roku 2019 (World Digital Competitiveness Ranking).

V rámci tohto indexu porovnáva digitálnu konkurencieschopnosť 63 krajín sveta, vrátane Slovenskej republiky. Index vyjadruje pripravenosť podnikateľského prostredia na rozvoj digitálnej ekonomiky, pričom za kvalitné prostredie sa považuje také, ktoré najviac napomáha podnikom rozvíjať svoje digitálne kapacity.

Pri hodnotení ekonomiky WDCR skúma tri faktory:

  • Znalosti – schopnosť porozumieť a naučiť sa nové technológie
  • Technológia – kompetencia rozvíjať nové digitálne inovácie
  • Budúca pripravenosť – pripravenosť na ďalší vývoj

Dôvodom na vytvorenie tohto rebríčka porovnávajúceho kapacitu a pripravenosť krajín adoptovať a naplno využiť potenciál digitálnych technológií je miera rozvoja týchto technológií, ktoré sa stávajú kľúčovou hnacou silou ekonomickej transformácie a zvyšovania efektivity podnikateľského sektora, verejnej správy, ako aj celej spoločnosti. V dnešnej dobe technológie priamo ovplyvňujú ako výkonná je ekonomika a jej podnikateľské prostredie a ako sú pripravené čeliť výzvam budúcnosti a konkurencie z tretích krajín. Viacero svetových ekonomík a ich vlády už naplno investujú do digitálnej ekonomiky s cieľom zvýšiť produktivitu, pridanú hodnotu výroby a celkovú prosperitu krajiny.

Prvú priečku v roku 2019 znova obsadili Spojené štáty. Druhú priečku obhájil Singapur a Švédsko zotrvalo ako minulý rok na treťom mieste. Do prvej desiatky sa dostalo ešte Dánsko, Švajčiarsko, Holandsko, Fínsko, Hongkong, Nórsko a na desiatom mieste Južná Kórea.

Päť najúspešnejších krajín má spoločné charakteristiky v podobe zamerania sa na tvorbu a transfer poznatkov a vedomostí, no každá z nich pristupuje k digitálnej konkurencieschopnosti iným spôsobom. Spojené štáty a Švédsko sa riadia vyváženým prístupom medzi vytváraním poznatkov, vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj technológií a pripravenosťou na adopciu inovácií vo svojom hospodárstve. Singapur, Dánsko a Švajčiarsko uprednostňujú jeden alebo dva faktory.

V prvej desiatke zostalo viacero krajín z minulého roku. Holandsko (zhoršenie o 2 miesta), Dánsko (zhoršenie o 2 miesta), Švédsko (bez zmeny), Spojené arabské emiráty (zlepšenie o 2 miesta). Medzi prvých desať miest sa po roku opäť dostalo Írsko (zlepšenie o 5 miest) a polepšil si aj Katar (zlepšenie o 4 miesta). Naopak z prvej desiatky vypadlo Nórsko (zhoršenie o 3 miesta) a Kanada (zhoršenie o 3 miesta).

Niekoľko ázijských ekonomík významne rástlo v rebríčku v porovnaní s rokom 2018. Hongkong a Južná Kórea sa umiestnili v prvej desiatke, vďaka zlepšeniu o 3 resp. 4 miesta, zatiaľ čo Taiwan a Čína sa posunuli na 13. a 22. miesto. Všetky tieto krajiny zaznamenali výrazný pokrok v technologickej infraštruktúre a flexibilite svojich podnikov. Nižšie v rebríčku, India a Indonézia poskočili štyri a šesť pozícií, podporené pozitívnymi výsledkami v oblasti talentu, odbornej prípravy a vzdelávania, ako aj prostredníctvom zlepšenia technologickej infraštruktúry.

Na Blízkom východe zostali Spojené arabské emiráty a Izrael kľúčovými regionálnymi digitálnymi uzlami, ale v roku 2018 zaznamenali protichodné trendy. Spojené arabské emiráty sa vďaka zlepšeniu dostupnosti kapitálu a podpornej regulácii technologického rozvoja vyšplhali v rebríčku o päť miest. Izrael klesol o štyri pozície v dôsledku poklesu obchodnej flexibility a zhoršenia ukazovateľov elektronickej verejnej správy.

V Latinskej Amerike boli Mexiko a Kolumbia v tomto roku jedinými krajinami, ktoré sa v rámci rebríčka zlepšili. Nedostatok zdrojov na podporu talentu a technologického rozvoja bráni väčšine krajín v regióne zlepšiť procesy získavania poznatkov a získať čo najviac z rozvoja digitálnej transformácie.

Slovenská republika sa tento rok umiestnila na 47. mieste spomedzi 63 hodnotených krajín. V medziročnom porovnaní sa postavenie Slovenska zlepšilo o 3 miesta.

V porovnaní s najbližšími susedmi je Slovensko v kvalite digitálneho podnikateľského prostredia za Českou republikou (37.), ktorá tento rok stratila titul najúspešnejšej krajiny regiónu V4 a pohoršila si o štyri priečky. Prvenstvo v regióne prevzalo Poľsko, ktoré je na 33. priečke, pričom sa medziročne zlepšilo o 3 miesta. Slovensko sa tento rok umiestnilo aj za Maďarskom až o 4 miesta, pričom Maďarsko je na 43. priečke, keďže sa zlepšilo o 3 miesta. Z hľadiska troch komponentov sa Slovensku darilo najviac v oblasti technológie (44. miesto), nasledovala oblasť pripravenosti na budúcnosť (47. miesto) a najhoršie dopadlo v oblasti poznatkov (48. miesto).

Rozdiel v konkurenčnej sile postkomunistických a „západných“ krajín je rovnako evidentný na príklade Rakúska, ktoré, hoci leží tesne pri Slovensku, je 20. ekonomikou podľa rebríčka WCDR (minulý rok bolo na 15. mieste). Z postkomunistických krajín zaznamenali najhoršie umiestnenie Ukrajina (pokles na 60. miesto z 58.), Chorvátsko (51. miesto, pokles zo 44. miesta) a Slovensko (47. miesto). Rumunsko a Bulharsko sa umiestnili tesne pred nami na 46. a 45. mieste. Posledné tri miesta zaznamenali Peru (61. miesto, medziročné zhoršenie o jedno miesto), Mongolsko (62. miesto, zhoršenie o jedno miesto) a Venezuela (63. miesto, bezo zmeny).

Tento rok boli do výpočtu WDCR zavedené dve nové premenné týkajúce sa robotiky: „priemyselný robot“ na meranie celkového počtu robotov v prevádzke a „roboti vo vzdelávaní a výskume a vývoji“ na celom svete. Údaje poskytuje Medzinárodná federácia robotiky.

Svetové konkurenčné centrum IMD (WCC) je výskumné centrum v IMD vo Švajčiarsku s 30 ročnými odbornými znalosťami v oblasti konkurencieschopnosti krajín.

Pridaj komentár