Poslanci pod lupou monitoring 46. schôdze NRSR

 

Už dlhodobo prinášame v rámci projektu „Poslanci pod lupou“ aktuálne správy zo sveta našich poslancov a vlády, teda správy a hodnotenia aktuálne prijímaných zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky.

Prvá tohtoročná schôdza, teda 46. schôdza Národnej rady, ktorá sa začala pred pár dňami, rovnako nie je výnimkou. V rámci schôdze sme identifikovali najdôležitejšie zákony, ktoré majú vplyv na peňaženku občanov alebo podnikateľské prostredie.

Celkovo bude na prebiehajúcej schôdzi predložených 12 zákonov, ktoré už prešli prvým alebo druhým čítaním a ešte stále je tu možnosť úpravy zákonov pred ich definitívnym schválením. Jeden zákon bude predložený v zrýchlenom legislatívnom konaní.

Ktoré zákony majú teda najpodstatnejší vplyv na podnikateľské prostredie alebo peňaženky občanov?

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov

O čo ide: Predložený návrh zákona sa zameriava na prijatie krokov, ktoré prispejú k transparentnosti a zvýšeniu výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov. V novele zákona sa udiali dve podstatné zmeny: úprava povoľovacieho procesu pre veriteľov a zavedenie povinnosti nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch.

Finančný dopad: Na jednej strane zákon zavádza prísnejšie podmienky pre vstup veriteľov na trh v oblasti spotrebiteľských úverov. Budúci veriteľ bude musieť prejsť povoľovacím konaním, ktoré bude pod záštitou Národnej banky Slovenska. V tomto konaní bude musieť splniť vopred určené podmienky pre poskytovanie spotrebiteľských úverov. Rovnako aj veritelia, ktorí budú poskytovať iné finančné produkty budú musieť prejsť procesom na konci ktorého ich čaká licencia. Na strane druhej zákon zavádza prísne požiadavky. Nimi sú napríklad minimálny vklad 500 000€ do základného imania spoločnosti, požiadavky odbornosti v štruktúrach spoločnosti, pričom osoby musia predložiť životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní. Žiadateľ musí preukázať NBS systém, ktorým bude hodnotiť platobnú schopnosť žiadateľa o úver. Zákon dáva NBS aj možnosť uložiť pokutu v prípade nedodržania podmienok a to pokutu až do výšky 70 000€ pri právnických osobách.

Hlavné riziká: Zákon na jednej strane prináša pre veriteľov povinnosť nahliadania do elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch a zavedenie systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. V tomto systéme si môže veriteľ presnejšie overiť platobnú schopnosť žiadateľa, a teda nevystavovať sa zbytočným rizikám. Na strane druhej zákon prináša prísnejšie podmienky a sankcie pre poskytovateľov pôžičiek a iných finančných produktov, čo znižuje konkurenciu na tomto trhu.

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení

O čo ide: Novela zákona je primárne zameraná na starobné dôchodkové sporenie v II. Pilieri. Zákon sa zaoberá opätovným otvorením II. Piliera od 15.3.2015 do 15.6.2015 , a teda možnosťou vstúpenia alebo vystúpenia sporiteľov. V prípade vystúpenia sporiteľov sa nasporená suma spolu s výnosom za jednotlivé roky prenesie na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

 

Hlavné riziká: Opätovne nastolenú diskusiu okolo II. Piliera je zbieranie politických hlasov. Hlavným sporom v tejto oblasti bolo, že Inštitút finančnej politiky vypočítal vyššie dôchodky, ako tri súkromné poisťovne. Vláda na situáciu okamžite reagovala vyjadrením, že súkromné poisťovne oberajú sporiteľov a majú príliš vysoké marže.

Problémom v oblasti II. piliera je, že sporitelia nie sú de facto vlastníci svojich úspor a vďaka nedobre nastavenému systému, si nemôžu dovoliť ani programový výber, teda vybratie časti úspor. Dôvodom je nespravodlivo nastavený vzorec, v ktorom si programový výber môžu dovoliť len tí, ktorí dosiahnu vyššiu hodnotu pri súčte dôchodkov z I. a II. piliera, ako je dôchodok, ktorý by poberali len čisto z I. piliera. Ďalším problémom je, že pri výpočte sa do vzorca nezarátavajú odvody vo výške 4,75%, ktoré sú do tzv. rezervného fondu, ale koniec koncov aj tie putujú do penzijného systému. Tým pádom vzniká neprimerané krátenie dôchodku.

Jedným z hlavných problémov dôchodkového systému je nemožnosť toho, aby si mohol sporiteľ narábať so svojimi úsporami, podľa vlastného uváženia. V prípade, že by poisťovne ponúkali nízke dôchodky, sporitelia by mali mať právo vybrať si finančné prostriedky a voľne s nimi narábať; a vložiť ich napr. do banky. Táto možnosť by vytvorila aj medzi poisťovňami konkurencieschopnejší trh, ktorý by ich nútil ponúkať lepšie dôchodky. Namiesto toho dnes vedia, že sú na trhu len tri a sporitelia si môžu vybrať len z troch ponúk a zároveň si nemôžu vziať svoje úspory a zhodnotiť ich iným spôsobom.

Ako sa situácia vyvíja od začiatku volebného obdobia?

Od začiatku volebného obdobia schválili poslanci celkovo 361 zákonov. V oboch sledovaných oblastiach, či už vplyvu na peňaženky občanov a podnikateľov alebo vplyvu na podnikateľské prostredie, prevládajú zákony s negatívnym dopadom. od začiatku volebného obdobia bolo schválených 121 zákonov s negatívnym dopadom a 67 zákonov s pozitívnym dopadom na peňaženky občanov. Podobná situácia je i v schválených zákonoch na podnikateľské prostredie. Tu bolo schválených 108 zákonov s negatívnym dopadom a len 78 zákonov s pozitívnym dopadom na podnikateľské prostredie.

Martin Lindák

Pridaj komentár