Poukážkový systém starostlivosti o starších

Stručný popis riešeného problému: Poukážkový systém starostlivosti o starších
Krajina pôvod: Švédsko
Typ samospráv:
Mesto
Názov samosprávy:
Nacka
Rok realizácie:
1992 – súčasnosť

Detailný popis riešeného problému

Populácia starších na Slovensku vykazuje trend starnutia – kým pred 50 rokmi bol priemerný vek 30 rokov, dnes to je 37,5 a v roku 2050, keď táto hodnota bude kulminovať to bude až 43,2 rokov – vyplýva to z analýzy Richarda Sulíka v jeho knihe Odvodový bonus. Tento vývoj bude preto v budúcnosti znamenať zvýšené nároky obyvateľstva po kvalitnej zdravotnej ale i opatrovateľskej službe. Bude vyžadovať, čo najflexibilnejšie sa prispôsobujúce zariadenia, ktoré im poskytnú adekvátnu starostlivosť. V mnohých samosprávach na svete majú rovnaké problémy a preto sa ich snažia riešiť mnohými inovatívnymi spôsobmi. Jedným z nich je aj Nacka – samospráva v srdci socialistického raja na zemi – Švédsku. Dokonca aj tu si uvedomili, že sloboda voľby pri výbere poskytovateľa prináša pre starších ľudí z dlhodobého hľadiska oveľa lepšie výsledky, ako financovanie zariadení pod gesciou samosprávy. Starší ľudia totiž nie sú nesvojprávny, dokážu posúdiť kvalitu poskytovanej starostlivosti sami, nevyžadujú samosprávou poskytované služby. Preto tu zaviedli systém poukážok.

Detailný popis stratégie na riešenie problému

Poukážkový systém funguje na princípe, že príjemca starostlivosti dostane niečo ako šek alebo poukaz, hodnota ktorého je rozdelená na princípe požadovaného ošetrenia a zdravotnej starostlivosti. Použitím tohto šeku, poukazu ako platobnej metódy sú starší ľudia schopní vybrať si z ponuky bývania.

Príjemcovia pomoci
Potreby každého jednotlivca, starších ľudí nevynímajúc sa výrazne môžu líšiť čo sa týka ošetrovania i zdravotnej starostlivosti, a preto i náklady sa môžu výrazne líšiť. Ak človek požiada o poukaz, administratívny pracovník samosprávy vykoná odhad vyžadovanej starostlivosti. Tento odhad podmieňuje výšku platby pre poskytovateľa, t.j. výšku vyplácaného poukazu.

Aby boli potreby starostlivosti vhodne posúdené, samosprávna oblasť Nacka vytvorila systém merania, ktorý berie do úvahy 4 faktory týkajúce sa príjemcu starostlivosti:

  1. fyzický stav,
  2. zmeny v mentálnom veku,
  3. psychologický stav a
  4. potrebu lekárskej starostlivosti.

Podľa týchto potrieb starostlivosti sú jej príjemcovia rozdelení do 8 rozličných skupín s nárokom na niektorý z 8 druhov poukazov, ktoré sú rozdelené podľa ich hodnoty.

Poskytovatelia
Vo všeobecnosti si môže každý zriadiť v samosprávnej oblasti Nacka prevádzku so starostlivosťou o starších, avšak je vyžadovaná autorizácia tohto subjektu samosprávou.

Základné požiadavky pre súkromných poskytovateľov sú schvaľované komisiou na úrovni okresu, tak ako aj dodržiavanie platnej legislatívy.

Tieto pravidlá stanovujú, že spoločnosť musí mať potrebné znalosti a skúsenosti so špeciálnou starostlivosťou o starých ľudí. Príjemcovi starostlivosti musí byť garantovaná možnosť zostať u poskytovateľa starostlivosti či už jeho nároky na dodatočnú starostlivosť vzrastú alebo klesnú a dodatočné platby, ktoré vyžaduje musia byť odsúhlasené samosprávnou oblasťou Nacka.

Zlepšenie zdravotného stavu a zníženie potreby starostlivosti o príjemcu vďaka poskytovanej rehabilitácii alebo starostlivosti nemá žiadny vplyv na výšku poukazu, ktorý poskytovateľ bude dostávať v budúcnosti. Toto motivuje poskytovateľov aby zabezpečovali dostatočnú rehabilitáciu. Pre samosprávnu oblasť Nacka, úspešná rehabilitácia znamená, že zvýšená potreba starostlivosti je odďaľovaná alebo sa jej predchádza, pokým pre poskytovateľa znamená zníženie nákladov na pracovníkov.

Popis výsledkov riešenia

Zavedenie systému znamená, že samospráva nepotrebuje vyhlasovať tendre, ktoré môžu vyústiť do neočakávaných a náhlych zmien poskytovateľa, ktorého starší ľudia neočakávali  a nechceli. Týmto spôsobom sú viac chránené podmienky ako pre poskytovateľov tak aj pre príjemcov starostlivosti. Keďže podmienky pre podnikanie v tejto oblasti sú predvídateľné a stabilné, je oveľa jednoduchšie pre nových poskytovateľov začať s biznisom v tejto oblasti. Vytvára to lepšie podmienky pre narastajúci počet rozličných foriem bývania. Neefektívny poskytovatelia sú odstraňovaný z trhu hlasovaním kupujúcich – príjemcov starostlivosti. Ďalším pozitívom je, že obyvatelia dostanú časť prostriedkov vybraných na daniach späť a majú slobodu voľby nakladať s nimi.

V prvých rokoch fungovania sa takisto objavili čiastočné problémy s nedostatočnou ponukou voľných lôžok. Z dlhodobého hľadiska sa však očakáva pružné prispôsobovanie ponuky dopytu.

Od zavedenia systému postupne dochádza k nárastu poskytovateľov. Je ponúkaná väčšia škála služieb, čo znamená že viac zákazníkov môže mať ponuku prispôsobenú poskytovateľom podľa ich výberu.

Zdroje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nacka
http://infobanken.nacka.se/www/english/elderly.htm
http://www.sulik.sk/media/KNIHAweb.pdf?s=80b70a38bf6e4aff2fc57dd15c911a41

 

 

Pridaj komentár