Projekt “Athéna++”

Potreba systémovej zmeny vzdelávacieho systému na Slovensku vychádza z čoraz viac negatívne vnímaného stavu v oblasti vzdelávania a to nielen odbornou verejnosťou, ale i samotnými občanmi.

Reformy systému vzdelávania, ktoré na Slovensku prebiehali v princípe od jeho vzniku, nie sú podľa nášho názoru dostatočné a nemenia zásadným spôsobom systém vzdelávania študentov na základných a stredných školách.

V rámci nášho návrhu sme si stanovili za cieľ predstaviť základnú víziu fungovania systému vzdelávania študentov základných a stredných škôl (tzv. regionálneho školstva) v 21. storočí.

Uvedomujeme si zároveň, že táto vízia nepokrýva riešenie všetkých problémov spojených s jej implementáciou. Naznačuje však smer, ktorým by sa podľa nášho názoru malo vzdelávanie študentov základných a stredných škôl po organizačnej, finančnej a obsahovo-formálnej stránke uberať.uvodny_obrazok

Druhým cieľom tejto práce je prispieť k diskusii na tému ďalšieho rozvoja školstva a vzdelávania na území Slovenskej republiky, pretože tento proces považujeme za kontinuálny.

Uvedený materiál podľa nášho názoru plne nadväzuje a je kompatibilný s už pripravenými viacerými dokumentmi o systémovej zmene fungovania vzdelávania na Slovensku.

Máme za to, že systém „vzdelávania má dôsledne zabezpečovať právo jednotlivca na slobodný výber vzdelávacej cesty a zároveň ho má motivovať k zodpovednému výberu vzdelávacích služieb. Pre poskytovateľov vzdelávacích, poradenských a podporných služieb má byť systém zárukou neobmedzenej konkurencie a slobodného rozvoja podnikania.“ (www.reformnavlada.sk).

Nami navrhovaná vízia systému regionálneho školstva je zároveň plne v súlade so zámermi vzdelávania, podľa ktorých je potrebné na podporu realizácie systémových zmien „vytvoriť nový mechanizmus financovania, ktorý sa bude vyznačovať dôslednou adresnosťou a úspornosťou.“

Základným stavebným kameňom navrhovaného systému je zmena paradigmy financovania vzdelávania z financovania školskej infraštruktúry na financovanie vzdelávacej služby konkrétneho občana Slovenskej republiky. Navrhovaný systém študentských vzdelávacích účtov, na ktoré bude štát alokovať finančné prostriedky určené pre vzdelávanie konkrétneho študenta, stavia do stredu vzdelávacieho systému práve študenta a jeho rodičov, zvyšuje ich motiváciu a najmä im dáva možnosť reálne rozhodovať o nákupe tých vzdelávacích služieb a produktov, ktoré budú najviac vyhovovať vzdelávacím potrebám konkrétneho študenta.

Predloženú víziu predkladáme týmto na diskusiu. Predpokladáme, že z radov odbornej i laickej verejnosti zaznamenáme viaceré poznámky, argumenty, či kritické námietky. Dokument preto považujeme za otvorený a odpovede na tieto argumenty a kritické námietky budeme postupne dopracovávať. Rovnako sme otvorení dopracovávať nové návrhy, ktoré by navrhovanú víziu fungovania systému vzdelávania vylepšili a posunuli ďalej.

Link na stiahnutie dokumentu.

Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska

Matúš Pošvanc, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka

Pridaj komentár