Projekt Poslanci pod lupou

Monitoring hlasovania poslancov NRSR

Projekt Poslanci pod lupou je iniciatívou Nadácie F.A. Hayeka Bratislava v spolupráci so Združením daňových poplatníkov Slovenska. Cieľom projektu je upozorniť slovenskú verejnosť na vplyv politikov na peňaženky občanov a ich vplyv na podnikateľské prostredie a pracovné miesta.

Nadácia F.A. HayekaZdruženie daňových poplatníkov Slovenska zrealizovali analýzu zákonov predložených do NR SR za všetky schôdze parlamentu 6. volebného obdobia za rok 2012. Analýza bola realizovaná z hľadiska dopadov prerokovávaných zákonov na peňaženku občanov a na podnikateľské prostredie.

Ako utrpela peňaženka občanov?

Poslanci NR SR na svojich zasadnutiach definitívne schválili 97 zákonov (3. čítanie) a definitívne neschválili 44 zákonov. Zo schválených zákonov bolo 73 noviel zákonov a 24 úplne nových zákonov. Zo schválených zákonov (97) bolo:

  • 36 zákonov (37 %), ktoré finančne zaťažovali peňaženku občanov a podnikateľov
  • 15 zákonov (15 %), ktoré šetrili peňaženku občanov a podnikateľov

Ostatné zákony nemali vplyv na peňaženku občanov (napr. novela zákona o meste Košice, alebo novela zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky). Medzi schôdze, na ktorých sa neprijali žiadne zákony s vplyvom na peňaženku občanov patrili schôdze, č. 1, 5, 9, 10 a 12.

Tabuľka: Dopad zákonov prerokovaných v NRSR (6 volebné obdobie, rok 2012)

penazenka

Zdroj: NRSR, vlastná analýza

Poznámka: Medzi schválené zákony v tomto dokumente sú zaradené len zákony, ktoré prešli 3. čítaním. Dôvodom vynechania zákonov, ktoré boli schválené v 1. a v 2. čítaní, je snaha zamedziť duplicite, keďže každý takýto zákon buď prejde 3. čítaním, alebo bude neschválený.

penazenka_graf

Graf znázorňuje počet zákonov prijatých v 3.čítaní na schôdzi národnej rady a ich vplyv na peňaženku obyvateľov a podnikateľov. Z grafu je vidieť vyššie zastúpenie zákonov zvyšujúcich zaťaženie občanov a podnikateľov.

Zhrnutie: Za rok 2012 6. volebného obdobia sa uskutočnilo 12 schôdzí NR SR. Z 12 schôdzí boli na 7 schôdzach predložené zákony, ktoré mali vplyv na peňaženku občana. Ako je možné vidieť, na sledovaných schôdzach bolo schválených výrazne viac noriem, ktoré peňaženku občana zaťažili viac, ako noriem, ktoré peňaženku občana odbremenili. Vláda v minulom roku kládla veľký dôraz na konsolidáciu verejných financií, väčšina opatrení sa však dotýkala práve príjmovej strany verejných financií. Z noriem, ktoré mali vplyv na finančné zaťaženie občanov, mali takmer tri štvrtiny negatívny dopad. Išlo tak najmä o zvyšovanie daní, odvodov, poplatkov, pokút a iných povinných platieb občanov a podnikateľov voči štátu a iným orgánom verejnej správy.

Ako poslanci podporili podnikateľské prostredie?

Poslanci NR SR na svojich zasadnutiach definitívne schválili 97 zákonov (3. čítanie) a definitívne neschválili 44 zákonov. Zo schválených zákonov bolo 73 noviel zákonov a 24 úplne nových zákonov. Zo schválených zákonov (97) bolo:

  • 36 zákonov (37 %), ktoré zhoršovali podnikateľské prostredie,
  • 23 zákonov (24 %), ktoré zlepšovali podnikateľské prostredie.

Ostatné normy nemali vplyv na podnikateľské prostredie (napr. novela zákona o meste Košice, alebo novela zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky). Medzi schôdze, na ktorých sa neprijali žiadne zákony s vplyvom na podnikateľské prostredie patrili schôdze, č. 1, 5, 9, 10 a 12.

Tabuľka: Dopad zákonov prerokovaných v NRSR (6 volebné obdobie, rok 2012)

podnikatelia_tabulka

Zdroj: NRSR, vlastná analýza

Poznámka: Medzi schválené zákony v tomto dokumente sú zaradené len zákony, ktoré prešli 3. čítaním. Dôvodom vynechania zákonov, ktoré boli schválené v 1. a v 2. čítaní, je snaha zamedziť duplicite, keďže každý takýto zákon buď prejde 3. čítaním, alebo bude neschválený.

podnikatelia_graf

Graf znázorňuje počet zákonov prijatých v 3.čítaní na schôdzi národnej rady a ich vplyv na podnikateľské prostredie. Z grafu je vidieť vyššie zastúpenie zákonov, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie.

Zhrnutie: Za rok 2012 6. volebného obdobia sa uskutočnilo 12 schôdzí NR SR. V počte zákonov, ktoré mali na podnikateľské prostredie negatívny dopad, viedla 11. schôdza. Na tej bolo definitívne (v 3. čítaní) schválených až 12 zákonov s negatívnym dopadom na podnikateľské prostredie. V žiadnej zo schôdzí navyše nebolo v 3. čítaní schválených viac zákonov s pozitívnym vplyvom na podnikateľské prostredie ako s negatívnym vplyvom na podnikateľské prostredie.

Najdôležitejšie zákony z hľadiska negatívneho dopadu na peňaženku obyvateľov a z hľadiska dopadu na podnikateľské prostredie

Z 97 zákonov, ktoré boli schválené v 6. volebnom období za rok 2012, odhadujeme výrazne negatívny dopad na peňaženku občanov, alebo na podnikateľské prostredie najmä pri nasledovných zákonoch:

3. schôdza NR SR 6. volebného obdobia

Vládny návrh zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu – ide o tzv. „trvalý euroval“, ktorého cieľom je pomôcť krajinám eurozóny postihnutým krízou. Účasť v tomto mechanizme môže mať na peňaženku občanov potenciálne horší dopad, ako všetky ostatné zákony s negatívnym dopadom na verejné financie za rok 2012 spolu. Záruky SR v tomto mechanizme tiež dosahujú viac ako trojnásobok všetkých výnosov dane z príjmu právnických osôb za rok 2011. Krátku analýzu tohto zákona je možné nájsť v prílohe k analýze 3. schôdze NR SR 6. volebného obdobia.

Novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií – v dôsledku schválenia tejto novely zaplatia dotknuté podnikateľské subjekty za každý rok 109,87 mil. eur ročne, pričom za rok 2012 to je 77 mil. eur. Tento zákon prispeje k zhoršeniu prístupu podnikateľských subjektov a domácností k úverom.

4. schôdza NR SR 6. volebného obdobia

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty – táto novela bola prijatá so zámerom obmedziť daňové úniky v snahe o konsolidáciu verejných financií. Novela však zasahuje aj legálne podnikajúce subjekty, pričom v niektorých prípadoch ich môže neúmerne zaťažiť. Krátku analýzu tohto zákona je možné nájsť v prílohe k analýze 4. schôdze NR SR 6. volebného obdobia.

6. schôdza NR SR 6. volebného obdobia

Novela zákona o sociálnom poistení – táto novela prináša najmä výrazné zvýšenie odvodového zaťaženia pri práci na dohodu o vykonanej práci. Novela tak veľmi vážne poškodí flexibilitu pracovného trhu, a s tým spojenú zamestnanosť a výkon ekonomiky. Krátku analýzu tohto zákona je možné nájsť v prílohe k analýze 6. schôdze NR SR 6. volebného obdobia.

7. schôdza NR SR 6. volebného obdobia

Návrh zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave – tento zákon má výrazne negatívny dopad na peňaženku občanov. Výška nákladov na tento program je plánovaná až na 150 miliónov eur. Významná časť týchto výdavkov má pochádzať z prostriedkov Európskej únie, aj zvyšné platby z rozpočtu však dosahujú výšku, ktorá najmä v čase konsolidácie verejných financií a vzhľadom na otázny prínos tohto systému nemusí byť opodstatnená.

11. schôdza NR SR 6. volebného obdobia

Návrh zákona o obmedzení platieb v hotovosti – návrh prináša obmedzenie hotovostných platieb na výšku 5 000 eur pre podnikateľské subjekty, s cieľom znížiť množstvo daňových únikov. Tento návrh však tiež prispeje k veľmi výraznému sťaženiu podnikateľskej činnosti aj u mnohých subjektov, ktoré podnikajú legálne. Krátku analýzu tohto zákona je možné nájsť v prílohe k analýze 11. schôdze NR SR 6. volebného obdobia.

Novela zákona o zdravotnom poistení, zákona o poisťovníctve a zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou – novela prináša medzi inými zmenami tiež výrazné zvýšenie výšky zdravotných odvodov pri vyplácaní dividend. Výška čistého príjmu dotknutých osôb sa tak citeľne zníži, čo zníži ich motiváciu podnikať legálne, prípadne podnikať na území SR.

Novela zákona o dani z príjmov – Návrh zavádza najmä zvýšenie sadzby dane z príjmu PO na 23%, zavedenie progresívnej dane z príjmu FO a obmedzenie paušálnych výdavkov u živnostníkov, čím výrazne postihne takmer všetky podnikateľské subjekty a peňaženku niektorých občanov na Slovensku. Krátku analýzu tohto zákona je možné nájsť v prílohe k analýze 8. schôdze NR SR 6. volebného obdobia.

Metodická poznámka:

Analýza zákonov vychádza z oficiálnych dokumentov, ktoré boli predložené spolu s predkladanými normami.

V prípade hodnotenia zákonov z hľadiska ich dopadu na peňaženku občana boli zákony hodnotené z hľadiska ich vplyvu na financie obyvateľstva. Zákon znižoval záťaž na peňaženku občana v prípade, že pri inak nezmenených okolnostiach, štát odoberal z peňaženky obyvateľstva menej finančných zdrojov a naopak zákon zvyšoval zaťaženie, pokiaľ odoberal z peňaženky občanov viac finančných zdrojov.

Dopad na finančné zaťaženie občanov je hodnotený teda z hľadiska zmeny výšky platieb medzi občanmi a štátom, resp. inými orgánmi verejnej správy. Pozitívne je hodnotené zníženie sadzieb daní, odvodov, pokút, povinných poplatkov, prípadne iných povinných platieb občanov; negatívne je hodnotené zvýšenie sadzieb týchto platieb.

Hodnotená je tiež zmena výšky výdavkov verejnej správy bez okamžitej zmeny finančného zaťaženia občanov, z dôvodu toho, že táto zmena vo výdavkoch v budúcnosti bude mať vplyv na zmenu finančného zaťaženia občanov. Ako pozitívne je hodnotené avizované zníženie výdavkov verejnej správy a ako negatívne avizované zvýšenie výdavkov verejnej správy.

Dopad na podnikateľské prostredie je hodnotený v kontexte návrhu zákona na správanie sa podnikateľov – návrh musí zvyšovať / znižovať zaťaženie podnikateľov vo forme:

  • administratívneho zaťaženia (byrokracia – napr. informačné povinnosti, výkazy, správy, povinná komunikácia s verejnou správou a pod.),
  • finančného zaťaženia (finančné povinnosti, dane, poplatky, pokuty, a pod.),
  • alebo formou regulačného zaťaženia (vplyv na konkurenciu, slobodu podnikania, jednoduchosť podnikania, nové povinnosti podnikateľov, náklady spojené s plnením regulácie a pod.);

To znamená, že nejde vždy len o zmenu výšky platieb medzi podnikateľmi a štátom, ale aj o zmenu výšky povinných platieb medzi podnikateľmi navzájom, ktoré sú však nariadene štátom (napr. povinnosť mať školenie, certifikát, ktoré na základe zákona vydáva, či poskytuje súkromná firma).

Pre viac informácií kontaktujte:

hayek@hayek.sk

Pridaj komentár