Školstvo potrebuje novú víziu

Školstvo je dlhodobo diskutovanou témou. Bez servítky môžeme povedať, že v ňom prevláda tzv. „blbá nálada“. Táto nálada prevláda či už zo strany učiteľov alebo žiakov. Dôvody sú dlhodobé a do očí bijúce. Slabé ohodnotenie a motivácia učiteľov, nesloboda škôl v oblasti náplni vyučovacieho procesu, nadmerná byrokracia a centrálne plánovanie zo strany štátu všetkého, čo sa len oblasti vzdelávania „dotkne“! Napriek dlhoročným problémom so školstvom sa situácia zásadne nemení už viac ako 25 rokov. Nadácia F.A. Hayeka sa preto rozhodla predložiť návrh reformy pod názvom Athéna++. V nasledujúcich riadkoch skrátene popíšeme nami navrhované tri hlavné zmeny. A to vo financovaní, v zmene systému poskytovania samotného vzdelávania a v zmene certifikácie (testovania) dosiahnutého vzdelávania.

V prvej oblasti navrhujeme vytvoriť študentom osobné účty, ktoré bude finančne dotovať štát určitou rovnakou sumou – napr. podľa veku žiaka a študenta – a študenti (rodičia do 18-tich rokov študenta), si budú môcť prostredníctvom účtu platiť za svoje vzdelávanie. Tým by sa zabezpečilo priamo financovanie vzdelávania detí. Dnes bohužiaľ stále financujeme školskú infraštruktúru a nie samotné potreby detí. Financie na účte by priniesli aj transparentnú kontrolu tokov peňazí a rozhodovanie o nich by bolo priamo na obyvateľoch. Účet by priniesol aj prvok úspor. Tie peniaze, ktoré by sa neminuli na vzdelanie v danom roku, by mohli študenti využívať vo vzdelávacom procese ďalej – vo vyšších ročníkoch, na nové kurzy, na vysokú školu, či na zaškolenie či preškolenie sa u svojho zamestnávateľa vo vyššom veku. Ako je zjavné – model kombinuje akoby tzv. voucher systém so systémom sporenia podobným ako dnes v dôchodkovom systéme. V technickom riešení nevidíme problém, ktorý by sa dal zrealizovať v spolupráci s bankami, či kartovými spoločnosťami. A dokonca je možné v budúcnosti uvažovať aj o využití kryptosystémov, ktoré sa pýšia nízkymi transakčnými nákladmi prevodov peňazí.

Dnes žijeme vo svete, kde je potrebná flexibilita. Dávno neplatí, že škola má pripraviť zamestnanca na jeho celoživotnú púť. Potreby trhu práce sú iné. Je potrebná maximálna flexibilita. Vyššie spomenutý systém financovania práve umožňuje vyššiu slobodu pre vzdelávanie detí. Tie by si mohli doslova nadefinovať svoje štúdium podľa svojich potrieb a preferencií. Tým by sa zmenila aj motivácia a fungovanie samotných škôl. Medzi školami alebo školskými inštitúciami by vzniklo konkurenčné prostredie, ktoré by tlačilo školy do poskytovania atraktívneho vzdelávania (kurzy, školenia) za lepšie ceny, ktoré by bolo samozrejme uplatniteľné na trhu práce. S tým by súvisel aj vyšší záujem firiem o účasť na tomto vzdelávaní, tie by mohli vstúpiť do tohto odvetvia a poskytovať študentom vzdelávanie podľa ich budúcich potrieb. Áno – aj firmy by sa mohli uchádzať o peniaze určené na vzdelávanie detí, čím by vytvorili konkurenciu tradičnej škole.

Poslednou dôležitou oblasťou je samotné testovanie dosiahnutého vzdelávania – certifikácia. Navrhujeme aby štát stratil, resp. uvoľnil doterajšie kompetencie pre konkurenciu. Kompetencie nad certifikáciou by mali prejsť na špecializované subjekty, ktoré sa meraním a certifikáciou zaoberajú. Ak je to možné pri jazykových testoch, prečo by to nebolo možné i v iných oblastiach. Z hľadiska verejného záujmu by verejné štát samozrejme mohol vyžadovať v oblasti certifikácie určité nevyhnutné dosiahnutie základného vzdelania v oblasti napr. matematiky, či vedomostí národného jazyka, či iných základných oblastiach.

Môže vzniknúť otázka čo so študentmi zo zlého sociálneho prostredia v takto nastavenom systéme. Tu je treba pamätať aj na možnosti udeľovania štipendií, či už sociálnych pre študentov zo zlého sociálne prostredia alebo motivačných. Rovnako treba počítať s výnimkami v oblasti neprispôsobivých občanov, ktoré by mali byť riešené individuálne. V tejto oblasti vidíme možnosť riešení prostredníctvom špecializovaných kurátorov, či samosprávy.

V konečnom dôsledku takto nastavený systém vyrieši súčasné problémy v školstve. Na jednej strane vytvorí flexibilný vzdelávací systém v ktorom sa budú môcť študenti slobodne rozhodovať. A na strane druhej odbremení učiteľov, ktorí sú často zaťažovaní nadmernou byrokraciou, pričom sa zmení aj samotný motivačný prvok. Keďže už budú platení od kvality výučby. Tento systém rovnako zapojí aj zamestnávateľov, ktorí sú v súčasnosti kľúčoví, keďže študenti sa neskôr zamestnajú väčšinou práve v ich spoločnostiach.

Pre podrobnejší opis zmien, ako aj navrhovanú implementáciu, navštívte stránku Nadácie kde nájdete celú podrobne popísanú štúdiu, v ktorej sme popísali detaily, ako aj odpovedáme na potenciálnu kritiku. Rovnako si môžete stiahnuť i základnú prezentáciu, kde popisujeme všetky najdôležitejšie prvky nového návrhu systému vzdelávania na Slovensku.

Martin Lindák

 

Pridaj komentár