Stanovisko k „Ozdravnému balíčku 2012-2013“

Dňa 18.6. 2012 predstavila vláda prvý oficiálny návrh konsolidačných opatrení s cieľom pokračovať v znižovaní deficitu verejných financií pod 3% HDP. Združenie daňových poplatníkov Slovenska a Nadácia F. A. Hayeka hodnotia niektoré z predstavených opatrení ako pozitívne, u prevažnej väčšiny z nich je ale možné očakávať  negatívne dopady na slovenskú ekonomiku.

Nasledujúce opatrenia považujeme za pozitívne:

• Zníženie maximálnej sumy podpory v nezamestnanosti na úroveň priemerného zárobku v národnom hospodárstve
• Zvýšenie príjmov Slovenského pozemkového fondu za prenájom pôdy
• Rýchlejšie splácanie finančnej výpomoci poskytnutej Vodohospodárskejvýstavbe, š.p.

Prenájom pôdy poľnohospodárom za nižšie ako trhové ceny spôsoboval na trhunerovnováhu. Odstránenie týchto privilégií zlepší kvalitu podnikateľského prostredia v danom sektore.

Zníženie maximálnej sumy podpory v nezamestnanosti by mohlo zamedziť jej zneužívaniu a zvýšiť mieru solidarity v systéme. Aby však bola adresovaná tým, ktorí ju skutočne potrebujú, bolo by na mieste aj zrušenie nároku na túto dávku všetkým ústavným činiteľom, nakoľko svojich funkcií sa ujímajú na vopred známu obdobie.

Nasledujúce opatrenia považujeme za negatívne:

• Rozšírenie osobitného odvodu v bankovom sektore
• Mimoriadny odvod v bankovom sektore
• Zavedenie dočasného osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
• Zmeny v správnych poplatkoch
• Zavedenie novej centrálnej dane z nehnuteľností nad rámec miestnej dane
• Zmeny v sadzbách dane z príjmov a zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre sociálne a zdravotné poistenie
• Samostatný spôsob platenia zdravotných odvodov z dividend
• Zmeny v zdaňovaní SZČO
• Obmedzenie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s výnimkou denných študentov
• Zmeny v penzijnom systéme
• Zdanenie výsluhových dôchodkov vyplácaných pred dovŕšením dôchodkového veku

Zámer zaviesť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach by v súčasnej podobe mohol byť v rozpore s ústavou a právnym rámcom EÚ. Pokus zaviesť obdobné opatrenie maďarskou vládou v okróbri 2010 bol zanechaný pod hrozbou právnych krokov zo strany Európskej komisie a podania na Euróspky súdny dvor.

Nevidíme dôvod ani na dodatočné zaťaženie motoristov, nakoľko sú už dnes zdaňovaní viac než dosť. Štátu odvádzajú peniaze na DPH pri kúpe vozidla, administratívnych poplatkoch spojených s registráciou a taktiež pri tankovaní pohonných látok.

Namiesto ďalšieho zdaňovania bývania, ktoré je podľa štúdie OECD na Slovensku už tak dosť drahé by vláda mohla zvážiť zrušenie rôznych foriem dotácií, ako napríklad prémie k stavebnému sporeniu či dotácie hypoték pre mladých. V prípade zdanenia výsluhových dôchodkov nie je istá zlučiteľnosť s ústavou, nakoľko sa jedná o zaťaženie dôchodkov len vybranej skupiny občanov. Namiesto tohto opatrenia mohla vláda zvážiť zrušenie súbehu vyplácania výsluhového dôchodku so mzdou za prácu vo verejnej správe. Nie je dôvod, aby daňový poplatník platil takéhoto človeka dva krát. Celkové zmeny v penzijnom systéme považujeme za prehru sporiteľa.

Výrazné obmedzenie možností práce mimo pracovného pomeru zásadným spôsobom zníži flexibilitu slovenského pracovného trhu. V dôsledku výrazného zvýšenia motivácie „pracovať načierno“ váda v konečnom dôsledku nemusí z tohto opatrenia získať naplánovaný objem finančných prostriedkov.

Pridaj komentár