Súkromná mestská doprava

Stručný popis riešeného problému: Súkromná mestská doprava
Krajina pôvod: Spolková republika Nemecko
Typ samosprávy: Mesto
Názov samosprávy: Tübingen
Rok realizácie: 2002 – súčasnosť

Detailný popis riešeného problému

Problémom, ktorého riešenie sa budem snažiť načrtnúť v ďalších riadkoch je neefektívna mestská hromadná doprava(MHD),  ktorá je pod správou miest. Problémom sú okrem MHD   aj prímestské spoje a diaľkové linky, tento krát patriacich pod  Slovenskú autobusovú dopravu. V druhom prípade však situácia nie je taká vážna, lebo sa postupne utvára konkurenčné prostredie medzi súkromnými a verejnými dopravcami a dokonca medzi samotnými prepravcami v rámci Slovenskej autobusovej dopravy. Toto považujem za pozitívny signál, ale okrem toho je v tomto sektore veľké množstvo nedostatkov, ktoré sa vyskytujú aj v MHD. Ale poďme späť, MHD je financovaná z dotácií samospráv a z cestovného, ktoré platia cestujúci.  Dotácie sú však, podľa názoru dopravcov, prinízke a sotva pokrývajú ich prevádzkové náklady a najzákladnejšie opravy veľakrát zastareného vozového parku. S tým súvisí aj kvalita služieb poskytovaných  občanom, ktorí by si za svoje peniaze zaslúžili vyššiu kvalita a komfort pri cestovaní. Vo výške dotácií však nevidím hlavný problém, ktorý je zodpovedný za súčasný stav. Sú ním napríklad neefektívne linky, ktoré jazdia pridlho ďalej nevhodne umiestnené zastávky, ktoré neodrážajú potreby občanov a v neposlednom rade ľudia zodpovedný za riadenie dopravných podnikov. Dopravcovia nie sú tlačený k efektívnosti, veď predsa neexistuje žiadna konkurencia.  V prípade ak  by vykazovali deficit, čo nie je vôbec zriedkavý jav,  mesto pokryje všetky ich náklady  tak ako sa to udialo už viackrát predtým.

Detailný popis stratégie na riešenie problému

Tübingen je typické nemecké univerzitné mestečko nachádzajúce sa v spolkovom štáte Baden-Württemberg, ktoré je vzdialené od Stuttgartu necelých 30 kilometrov. Jeho počet obyvateľov je 85 tisíc, z ktorých približne jednu štvrtinu tvoria študenti. V tomto meste funguje len autobusová doprava, vzhľadom na jeho veľkosť. V roku 2002 sa dokončila úplná reštrukturalizácia dopravy z verejného sektora na súkromný vznikom združenia NALDO       (Necker-Alb-Donau). Toto spoločenstvo združuje všetkých dopravcov, ktorý poskytujú mestskú hromadnú dopravu. Jedná sa konkrétne o štyroch súkromných dopravcov, ktorý v minulom roku prepravili 17,4 milióna cestujúcich, čo je dvojnásobok oproti roku 1995.  V meste prevádzkujú 22 autobusových liniek, pričom všetky dopravné prostriedky sú v ich vlastníctve. Mesto Tübingen má so súkromnými prepravcami podpísanú viacročnú zmluvu ako objednávateľ týchto služieb, ktoré poskytuje svojim občanom. Autobusy síce nie sú vlastníctvom mesta ale aj napriek tomu všetky majú typické farby mesta žltú a červenú. Mesto má právo podľa potreby rušiť neefektívne linky alebo prípadne kreovať nové všetko závisí len podľa aktuálnych požiadaviek na prepravu. V súvislosti s touto reštrukturalizáciou klesli náklady mesta na dopravu o 40 percent a zvýšila sa zároveň kvalita. Dôkazom sú výsledky v spotrebiteľskom barometri, merajúcom spokojnosť s poskytovanými službami v doprave, ktorý sa  uskutočnil v roku 2006. V tomto prieskume sa mestská doprava v Tübingene umiestnila na 6. mieste zo 26 účastníkov. Čo sa týka porovnania cien pred a po reštrukturalizácií tie zostali na približne rovnakej úrovni, pričom tieto zmeny v konečnom dôsledku priniesli pre bežného občana veľké množstvo pozitív, ktoré sa pokúsim ozrejmiť v poslednej časti.

Popis výsledkov riešenia

Výsledkov ktoré sa dosiahli preneseným kompetencií zo samosprávy na verejný sektor je viacero. Súkromní dopravcovia, ktorí prevzali MHD v Tübingene kompletne obnovili starý vozový park mesta čím sa nepochybne  zvýšila kvalita a komfort pri cestovaní. Ďalším pozitívom bolo zníženie prepravných časov, na niektorých linkách dokonca o jednu tretinu.  To sa dosiahlo úpravou trás, po ktorých doposiaľ premávali mestské spoje. Poslednou vecou je  zvýšenie efektívnosti a dostupnosti MHD efektívnejším rozmiestnených zastávok a zmenou časového  harmonogramu dopravy, ktorý vychádza z potrieb obyvateľov a  nie z plánov úradníkov ako tomu bolo predtým. Pre mesto to znamenalo úsporu rozpočtových prostriedkov, ktorými dotovali neefektívnu MHD a možnosť úspor, ktoré môžu byť použité pre iné oblasti, kde súkromný sektor nie aj až taký efektívny. Týmito skutočnosťami sa potvrdilo, že  mestská hromadná doprava je ďalšou oblasťou, v ktorej sa vie súkromný sektor aj bez akýkoľvek dotácií  presadiť oveľa lepšie ako verejný, ktorý je navyše dotovaný.

Zdroje:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stadtverkehr_T%C3%BCbingen
http://www.tuebingen.de/28.html
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCbingen
http://www.svtue.de/
http://www.adamsmith.org/80ideas/idea/13.htm

 

 

Pridaj komentár