Vysoké daňové zaťaženie obyvateľov

Stručný popis riešeného problému: Vysoké daňové zaťaženie obyvateľov a nekvalitné služby poskytované samosprávou
Krajina pôvod: USA
Typ samosprávy: Mesto
Názov samosprávy: Sandy Springs
Rok realizácie: 2005 – súčasnosť

Detailný popis riešeného problému

Samosprávne celky na Slovensku zdaňujú svojich obyvateľov stále viac.  Počnúc rokom 2005, odkedy vstúpila do platnosti fiškálna decentralizácia, príjmy samospráv z miestnych daní narastajú, napriek tomu stále zvyšujú daňové zaťaženie svojich obyvateľov. Najviac sa zvyšovanie sadzieb dotýka dani z nehnuteľností, ktorá sa na príjmoch samospráv v priemere podieľa 8%. Avšak v mnohých prípadoch samosprávy nezohľadňujú rentabilnosť týchto daní (v zmysle – či príjmy z nich vôbec pokryjú náklady na ich výber) a ani sa nezamýšľajú, či občania niečo za daň dostanú – napríklad pri dani za psa, obyvatelia väčšinou nedostanú voľné výbehové plochy pre psov, vrecúška na exkrementy, či iné služby.

Napríklad také mesto Trenčín nie je výnimkou. Napriek deklarovanej stratégii ešte z roku 2004, kedy prezentovalo oficiálny zámer nenasledovania zlého príkladu ostatných samospráv, a jeho stratégiou bolo mesto s minimálnym daňovým a poplatkovým zaťažením obyvateľov, v roku 2008 znova v rámci schvaľovania rozpočtu znovu zaviedli daň za psa, zvýšili poplatky za zber odpadu, zvýšili dane za byt stavbu na bývanie.

Všeobecným problémom, ktorý postihuje všetky samosprávy je to, že za vysoké dane obyvatelia nedostávajú adekvátne služby. Samosprávy nevenujú dostatočnú pozornosť alternatívnym riešeniam problémov. Pokiaľ nejaký problém vznikne, najjednoduchšou cestou na jeho vyriešenie sa pri krátkozrakom pohľade javí vyššie zdanenie a následne vyššia miera prerozdeľovania. Často sú tieto rozhodnutia obhajované zvyšovaním kvality služieb alebo zväčšeným rozsahom poskytovaných služieb. Z dlhodobého hľadiska môže ísť o problém. Pokiaľ sa prekročí istá hranica, kedy obyvatelia nie sú ochotní za väčšinou nekvalitné služby poskytované samosprávou platiť vysoké dane, rozmýšľajú o alternatívach. Jednou z alternatív ako sa vyhnúť plateniu a pritom si zabezpečovať služby efektívnejšie je rozhodnutie osamostatniť sa. Príkladov vo svete existuje dosť.  Tu je jeden z nich.

Detailný popis stratégie na riešenie problému

Sandy Springs je malé mestečko založené v roku 2005. Počet obyvateľov je približne 90 000 a je to deviate najväčšie mesto v štáte Georgia. Vzniklo po úspešnom referende v ktorom 94% obyvateľov hlasovalo za osamostatnenie od samosprávy. Jedným z deklarovaných dôvodov, prečo sa osamostatniť, bola veľká nespokojnosť so službami, ktoré obyvatelia dostávali v pomere k vysokým daniam, ktoré platili. Dotovali tak iné časti samosprávy a za svoje peniaze nevideli žiadne zlepšenie služieb, ktoré sa dotýkali bytostne ich.

Lídri Sandy Springs tvrdia, že vytvorili nový model samosprávy pre 21. storočie, prostredníctvom kontraktu so súkromnou spoločnosťou –  CH2M HILL OMI . Päťročný kontrakt stál samosprávu v priemere 27 miliónov dolárov ročne prvé 2 roky.

Hodnotenie plnenia kontraktu prebieha na ročnej báze. Proces je založený na identifikácii príležitostí pre zlepšenia, založené na spätnom hodnotení od rady, spoločnosti a zamestnancov. Zmeny sú dôležité pre neustále zlepšovanie poskytovania služieb. Je to relatívne jednoduchý proces.

Toto mesto zároveň inšpirovalo ďalšie mestá pre podobný model. Táto spoločnosť totiž zabezpečuje všetko čo sa týka chodu mesta. Je to o polovicu menej, ako na daniach platili pred osamostatnením. „Nemôžete predsa stále viac zdaňovať obyvateľov. Tento model Sandy Springs odmietlo. Chceli fiškálnu disciplínu a zodpovednosť, a to je dôvod, prečo zaviedli tento systém. “ hovorí jeden z manažérov mesta  Sandy Springs  John McDonough.

Podstatou reformy je outsourcovanie takmer všetkých služieb, dovtedy zabezpečovaných samosprávou. Ba dokonca ide o ďalší proces, v ktorom sa mesto riadi poučkou svetovo uznávaného odborníka na manažment Petra Druckera, ktorý hovorí: „Ak sme to nedokázali zabezpečiť v minulosti, prečo by sme to mali robiť dnes.“ A preto mnohé zo svojich kompetencií prenechávajú voľnému trhu, je ním napríklad zber a likvidácia odpadu. Mesto nevyberá žiadne dane a poplatky, obyvatelia si sami rozhodujú, akého poskytovateľa si zazmluvnia. Mesto určuje pre rezidentov v tomto prípade len povinnosť, že musia mať uzatvorený tento typ zmluvy.

Všetky dovtedy poskytované služby boli outsourcované, iné prestali byť poskytované úplne. Výnimkou sú len hasiči a policajti, ktorí zostali zamestnancami mesta. Hasiči z dôvodu, že v okolí sa nenachádzala žiadna súkromná firma, ktorá by poskytovala podobné služby.

Popis výsledkov riešenia

Rovnaká situácia môže nastať aj v Trenčíne.  Nasvedčujú tomu aj vyjadrenia pobúrených obyvateľov mestskej časti Záblatie v televízii, ktorí deklarovali ochotu osamostatniť sa. Mesto Trenčín na tieto vyhlásenia reagovalo spresnením k dani z nehnuteľnosti za stavebné pozemky prostredníctvom prijatia smernice v ktorej zmiernilo negatívne dopady vysokého daňového zaťaženia, proti ktorému sa vzopreli občania mestskej časti.

Tento postup možno vyrieši hrozbu osamostatnenia sa z krátkodobého hľadiska, ale ak z dlhodobého hľadiska bude pokračovať rozšafná rozpočtová politika v budúcnosti, môže to viesť k serióznym úvahám rôznych mestských častí o opodstatnenosti zotrvávania v nevyhovujúcom statuse quo.

Mesto Sandy Springs postavilo celú svoju stratégiu na nízkych cenách verejných služieb. Okrem toho svojim prístupom si zabezpečili pozornosť významných mienkotvorných médií a zabezpečili si tým výraznú reklamu. Hodnota kontraktu bola len takmer polovica toho, čo obyvatelia bežne na daniach zaplatili bývalej samospráve. Týmto ušetrili milióny dolárov svojich daňovníkov.

Po ukončení platnosti zmluvy tak môže samospráva vyhlásiť novú súťaž o kontrakt a vyhráva znova ten, kto dokáže tieto služby zabezpečiť za stanovených podmienok čo najlacnejšie. Tým, že sa mesto vzdalo poskytovania určitých služieb, dostali občania v týchto oblastiach kontrolu do vlastných rúk. Iné oblasti spravuje súkromná firma, ktorá je viazaná dohodou o výške rozpočtu, ktorý musí dodržať.

Sandy Springs nebolo prvým, ale ani posledným mestom, ktoré sa vydalo na túto cestu. Funguje to dokonca tak dobre, že ďalšie 2 oblasti v Altante prevzali tento model minulý rok Johns Creek and Milton a mnohé ďalšie ako napríklad West Chester, Ohio, Castle Pines, Colo vyhlásili, že uvažujú o rovnakom modely ako SandySprings.

Z histórie amerických samospráv si môže krátko fungujúca samospráva na Slovensku vziať cenné lekcie, pretože sa práve vydáva na rovnaké zlé chodníky, ako to spravili tie americké pred desiatkami rokov. Na základe súčasného vývoja a trendu, ktorým sa začína uberať vývoj slovenských samospráv, hlavne ich neustále stúpajúceho daňového zaťaženia alebo zadlžovania sa, môžeme predpokladať rovnaké problémy aj u nás v budúcnosti. A to – vysoké daňové zaťaženie a nespokojní ľudia v samosprávach.

Zdroje:
http://www.konzervativizmus.sk/article.php?1820
http://www.trencin.sk/index.php?s-cv-contentID=12288&s-cv-embeddedID=16590
http://www.trencin.sk/index.php?s-cv-contentID=12288&s-cv-embeddedID=36441
http://www.ta3.com/sk/reportaze/75292_obyvatelia-trencina-mesto-je-legalny-uzernik
http://enews.penton.com/enews/americancitycounty/special_report/current
https://www.reason.org/commentaries/gilroy_20061101b.shtml
http://www.reason.org/commentaries/segal_20051202.shtml
http://www.reason.org/outofcontrol/archives/2005/08/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Springs

 

Pridaj komentár