Vznik protipožiarnej ochrany

Stručný popis riešeného problému: Vznik protipožiarnej ochrany a jeho následný presun pod centrálnu autoritu
Krajina pôvod: Veľká Británia
Typ samosprávy: Mesto
Názov samosprávy: Londýn
Rok realizácie: 1666 – 2007

Detailný popis riešeného problému

Mnoho teoretikov „ekonomickej vedy“ predpokladá, že v určitých oblastiach trh zlyháva a preto treba podať pomocnú ruku centrálnej autority, ktorá jediná dokáže problém vyriešiť. Jednou z oblastí je požiarna ochrana. Podľa mnohých autorov má charakter tzv. „verejného statku“. T.j. je nerivalitná (jej spotreba neznižuje spotrebu ostatných členov trhovej spoločnosti) a je nevylúčiteľná (nie je možné, alebo len pri veľkých nákladoch vylúčiť niekoho z ich spotreby). Keďže poskytovanie takej služby sa súkromnému sektoru nevyplatí, musí ju nahradiť centrálna autorita. Pri hlbšom štúdiu histórie by však teoretici možno boli prekvapení, pretože zistili, že nielen napríklad majáky boli stavané v minulosti súkromnými spoločnosťami, ale aj hasičské služby boli „vynálezom“ trhu a až neskôr sa ich zmocnila centrálna autorita. Prekvapení budú aj všetci občania Slovenskej republiky, keďže takmer nikto z nich si poskytovanie tak dôležitej služby nevie spojiť s trhovým mechanizmom. Toto spojenie je naopak oveľa prirodzenejšie, efektívnejšie a organickejšie spojené s prirodzeným poriadkom ako by sa na prvý pohľad zdalo.

Detailný popis stratégie na riešenie problému

Ilustračný príklad možno nájsť v jednej z prvých industrializovaných krajín na svete a jej hlavnom meste Londýne, ktoré bolo svedkom prudkého rozmachu počas priemyselnej revolúcie. Dôsledkom jeho rozmachu však nebolo priamo vytvorenie dopytu po požiarnej ochrane, avšak prostredníctvom vytvorenia dopytu po poistení proti škodám vzniknutých pri požiari, prenesene došlo k vytvoreniu dopytu po hasičských službách. Tento dopyt vytvorili poisťovacie spoločnosti, ktoré sa snažili minimalizovať náklady na poistné plnenia.

Do roku 1666, ktorý vošiel do histórie ako rok Veľkého Londýnskeho požiaru, nebola protipožiarna ochrana prakticky žiadnym spôsobom organizovaná. Tento požiar, ktorý spôsobil veľké škody, však bol impulzom pre rozvoj trhu s poistením proti škodám spôsobeným požiarmi. Vláda reagovala len limitovane – a to tým, že zákonom prikázala obciam udržiavať v prevádzkyschopnom stave zariadenia na boj proti požiarom. Nedeformovali tak trh a dvere súkromným poskytovateľom zostali otvorené.

Začal boom poisťovacích spoločností, ktorý odštartoval Dr. Nicholas Barbon založením prvej spoločnosti tohto druhu v roku 1681.Poisťovacie spoločnosti tiež ponúkali stimulácie pre prevenciu proti požiarom a to výškou prirážky ktorú si určovali v zmluve o poistení – majitelia drevených domov platili viac ako majitelia tehlových. Okrem toho napríklad v roku 1791 spojili sily 3 poisťovacie spoločnosti a vytvorili nočné hliadky v snahe o čo najrýchlejšie zachytenie požiaru.

Mýty:
Poisťovacie spoločnosti používali na označenie poistených domov plakety, ktoré pripevňovali na steny domu. Z toho dnes vyplývajú mnohé nedorozumenia, pretože niektorý autori sú presvedčení, že pokiaľ nebola správna plaketa na dome, hasiči horiaci dom zámerne ignorovali a nechali ho zhorieť.

V skutočnosti však celý systém týchto značiek stroskotal z niekoľkých dôvodov. Po skončení zmluvného vzťahu si ich poistné spoločnosti nebrali nazad a nechávali ich na domoch ako jednu z foriem reklamy. Na niektorých nehnuteľnostiach bolo aj viacero značiek, pretože majitelia bytov si nechávali poisťovať svoje nehnuteľnosti u rôznych spoločností. Okrem toho svoje služby poskytovali všetkým, ktorí to potrebovali, bez ohľadu na poistenie. Budovali si tým pozitívny goodwill. Okrem toho, požiar mohol ohroziť už poistené budovy, preto poisťovacie spoločnosti radšej neriskovali.

V roku 1832 väčšina poisťovacích spoločností vytvorili LFEE – jednotný zbor určený na zákroky proti požiarom. Tento bol uznaný za verejnú požiarnu službu pre celé územie Londýna. Poisťovacie spoločnosti nad tým vyjadrili obavy, ktoré sa neskôr potvrdili, pretože už v roku 1862 bola poistená len asi tretina nehnuteľností v Londýne a povinnosti chrániť pred požiarmi všetky objekty musela byť hradená z poistných plnení len tejto jednej tretiny.

Popis výsledkov riešenia

K úpadku tohto systému došlo po uznaní povinnosti zabezpečovať požiarnu ochranu na celom území Londýna, ktoré zahŕňalo aj obrovské množstvá nepoistených nehnuteľností. Náklady na zásahy tak neustále stúpali, a poisťovacie spoločnosti neprišli s nápadom oddeliť poskytovanie služieb hasičských zborov od poistenia. Individuálny klienti si nemohli platiť za ochranu bez poistenia svojho majetku.

Poisťovacie spoločnosti tak nakoniec rezignovali a celú agendu prebrala centrálna autorita. Podmienky hasičov sa však napriek tomu zhoršili, museli pracovať viac hodín a v horších podmienkach. Všetko to bolo spôsobené nedostatočným financovaním. Takže je otázne, či prišlo k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb ich prenechaním centrálnej autorite.

Súčasnosť:
Dnes je protipožiarna ochrana zabezpečovaná London Fire and Emergancy Planning Authority. Nedávny prieskum týkajúci sa poskytovania protipožiarnej ochrany odhalil viaceré nedostatky – požiarne zbory sa zameriavajú hlavne na hasenie, a nie na prevenciu, preto ich vláda požiadala,aby prehodnotili priority a zamerali sa viac na prevenciu.

V dnešnom globalizovanom svete máme mnoho možností vybrať si zo súkromných spoločností a tiež rôznych modelov zabezpečenia tejto služby.

Kontraktovanie:
Alternatívna forma poskytovania služieb: verejný a súkromný sektor spolupracujú. Samospráva outsourcuje požiarnu ochranu súkromnej firme, a vo všeobecnosti ju platí z daní daňových poplatníkov. Rural Metro – najväčšia súkromná firma poskytujúca tieto služby v USA používa tento model v niektorých regiónoch. V Dánsku, samosprávy kontraktovali tieto služby súkromnej firme – Falc – táto podľa odhadov zaberá až 60% podiel na trhu.

Príspevkové poplatky (Subscription fee)
Sú ďalšou možnosťou ako funguje privatizácia, väčšinou v prípadoch, keď neexistuje dostatočný daňový základ z ktorého by sa dali tieto náklady pokryť. Súkromná firma ponúka služby za poplatky od vlastníkov nehnuteľností. Vlastníci majú stimul k takémuto jednaniu, keďže tieto dobrovoľné príspevky im znižujú náklady ich poistenia.

Trh teda v minulosti fungoval, fungoval efektívne pokiaľ nezasahovala centrálna autorita. Súkromné spoločnosti v Londýne zabezpečovali túto službu po viac ako 200 rokov. Dnes sa ukazuje v prípade mnohých privatizácií, že efektívnejšia je predsa len cesta slobodného trhu, ktorá vedie k optimálnejším výsledkom. Na Slovensku by o tom mohli začať premýšľať samosprávy, zníži im to náklady a povedie ku kvalitnejším službám, tak ako všade vo svete po uskutočnenej privatizácii.

Zdroje:
http://www.blackwell-synergy.com/action/showFullText?submitFullText=Full+Text+HTML&doi=10.1111%2Fj.1468-0270.2005.00570.x%40ecaf.2007.27.issue

Pridaj komentár