Zastaralosť a neefektivita mestského systému spracovávania odpadkov

Stručný popis riešeného problému: Zastaralosť a neefektivita mestského systému spracovávania odpadkov
Krajina pôvod: USA
Typ samosprávy: Mesto
Názov samosprávy: Fort Worth, Texas
Rok realizácie: 1982 – súčasnosť

Detailný popis riešeného problému

Zastaralosť systému zberu a spracovávania odpadu, rovnako aj chýbajúca inovatívnosť pri riešení vznikajúcich problémov viedli predstaviteľov mesta aj obyvateľov k nespokojnosti s vykonávaním tejto služby. Mestský podnik nedokázal reagovať na zvýšené požiadavky mesta spôsobené predovšetkým nárastom počtu obyvateľov. Dochádzalo k pravidelnému meškaniu zberu odpadu. Nové problémy vyžadujúce si vyšší stupeň odbornosti a inovatívnosti mestský podnik nezvládal riešiť. Bolo nevyhnutné čeliť nárastu objemu odpadkov a prijať nové, efektívnejšie metódy na spomalenie ich rastu, keďže do naplnenia kapacity skládky chýbalo len päť rokov.

Detailný popis stratégie na riešenie problému

Mesto sa rozhodlo pre spoluprácu so súkromnou spoločnosťou Waste management (WMI). V zásade šlo o rozdelenie si jednotlivých operácii a funkcií v rámci skládky medzi nimi a mestom. Mesto si ponechalo poskytovanie služieb, s ktorými dovtedy panovala spokojnosť a previedlo ostatné na súkromnú firmu sledujúc predovšetkým dodanie chýbajúcej a tak potrebnej odbornosti a inovatívnosti. Samospráva si teda ponecháva svoj majetok, skládku ani žiadne jej súčasti nepredáva súkromnej spoločnosti, čo jej umožnuje kontrolovať chod operácii a v prípade nespokojnosti ľahko ukončiť spoluprácu. Zároveň zostáva kontrola nad pohybom odpadu a cenami, ktoré si súkromná spoločnosť za zber od občanov účtuje, v rukách mesta. Výhodou tohto postupu je tiež rozloženie rizika a zodpovednosti medzi týmito subjektami, čo napomáha stabilite poskytovania služby. Ďalším plusom boli výhody vyplývajúce zo vzájomnej spolupráce, keďže súkromná spoločnosť mohla svoje poznatky doplniť o skúsenosti a špecifické vedomosti nadobudnuté za dlhé roky mestom.

Popis výsledkov riešenia

Spolupráca so súkromonou spoločnosťou priniesla mestu prílev potrebných inovatívnych prístupov, ktoré sa vniesli do života mesta prostredníctvom početných programov. WMI sa zameralo hlavne na spomalenie zapĺňania skládky, na čo slúžili nové programy kompostovania a recyklovania. Zlepšili sa služby občanom a poplatky za spracovánie odpadu, za spomenutie stojí program variabilných poplatkov za odpad, ktorý nahradil dovtedajše paušálne platenie. Týmto sa zvýšila iniciatíva ľudí produkovať menej odpadu, resp. sa podieľať na recyklácii. Tento systém bol zároveň spravodlivejší, keďže tí, ktorí vyprodukovali viac, viac aj platili, pričom dovtedy ich nadmerné zaťažovanie platili tí, ktorí produkovali podpriemerné množstvá. Zaviedol sa nový program na zvládnutie veľkoobjemného odpadu so samostatným cenníkom za jeho spracovávanie a odvoz. Podľa prieskumu, až 84 % obyvateľov mesta hodnotí zmeny veľmi pozitívne a očakáva rozširovanie vzniknutých programov do budúcnosti.

Zdroje:
http://www.reason.org/ps267.html
www.wm.com (stránka spoločnosti Waste Management)

Peter Tóth

Pridaj komentár