Zníženie administratívneho zaťaženia občanov

Stručný popis riešeného problému: Zníženie administratívneho zaťaženia občanov  v dôsledku kvalitnejšej informatizácie samosprávy
Krajina pôvodu: Veľká Británia
Typ samosprávy: Mesto
Názov samosprávy: Všetky britské samosprávne celky
Rok realizácie: 2000-2005

Detailný popis riešeného problému

I napriek či už viac alebo menej markantnej snahe samosprávnych úradov vyjsť občanovi v ústrety v oblasti administratívnej agendy, prístupu k informáciám týkajúcich sa zákonov, miestnych uznesení ako aj bežného života v komunite, pojem „úrad“ sa ešte stále spája s predstavou nekonečných radov, prehnanej byrokracie, roztrieštenosťou jednotlivých pracovísk či nepostačujúcim informačným systémom. Jedným z najčastejšie uvádzaných problémov zostáva i naďalej  potreba fyzickej účasti občana na úrade pri vybavovaní aj tých najbanálnejších formalít. Mestá sa teda snažia občanom vyhovieť predovšetkým zriaďovaním tzv. Centier pre služby občanom (tzv. Klientské centrá), ktoré proces vybavovania nepochybne urýchlia a zlepšia prístup k informáciám. Tie však fungujú iba počas pracovných dni a v rámci doby, keď je drvivá väčšina ľudí ešte v zamestnaní.

Všetky tieto činitele teda obmedzujú možnosť samospráv priblížiť sa občanovi ako i naopak, potláčajú občiansku iniciatívu výraznejšie zasiahnuť príp. kooperovať pri rozhodovaní miestnych úradov.  

Detailný popis stratégie riešeného problému

Ako správna odpoveď na otázku nedostatočného prepojenia samospráva-občan sa v krajinách západnej a severnej Európy ako aj celej Severnej Ameriky mimoriadne úspešne ukázala komunikácia prostredníctvom tzv. local e-government-u, čo by sa zjednodušene mohlo preložiť ako „samosprávne  úrady online“.

Žijeme v období, keď informačné technológie sú už bezprostrednou súčasťou nášho každodenného života a bez komunikačných médií vrátane internetu si mnohí z nás nevdokážu predstaviť či už pracovný ale aj súkromný život. Aj preto vznikla v roku 2000 vo Veľkej Británii idea plošného zavedenia local e-governmentu, na princípe ktorého by fungovali všetky internetové stránky miestnych samospráv, čím by sa nepochybne rapídne zvýšila úroveň poskytovaných služieb občanom. Podstatou projektu je poskytovať služby a vybaviť čo možno najviac administratívnej agendy online bez toho, aby občan musel byť fyzicky prítomný počas celého procesu vybavovania. Navyše online princíp umožňuje ich realizáciu nonstop z akéhokoľvek miesta na svete, čo posúva systém stránkových dní a úradných hodín do prehistorických čias.

Prostredníctvom e-governmentu po jednoduchom nalogovaní sa na www stránku miestnej samosprávy  môžete po vyplnení príslušného online formuláru (nie je vo wordovskom formáte, čiže odpadajú starosti s jeho tlačením alebo posielaním emailom) cez internet zaplatiť miestnu daň, poplatok za odvoz odpadu, zaslať príslušné žiadosti týkajúce sa napr. povolenia na prevádzku živnosti, prípadne v rámci kooperácie mesta s ostatnými miestnymi inštitúciami, zapísať svoje dieťa do školy či rezervovať si knihy v knižnici. Ďalšou výhodou online formulárov je, že pokiaľ zabudnete uviesť všetky potrebné údaje alebo ich vyplníte chybne, systém vás na to aicky upozorní, čím sa aj samospráva vyhne časovým stratám pri zaoberaní sa  nekompletnými alebo chybne vyplnenými tlačivami. Samozrejmosťou je aj dôkladné zabezpečenie ochrany údajov, najmä pri online platbách. Umožňuje to napríklad aj princíp prístupových kódov a hesiel, ktoré sú priradené každému občanovi. Potvrdenie o platbe je obratom zasielané na občanovu emailovú adresu a tak si ho môže vytlačiť ako relevantný doklad.

Ďalším cieľom e-governmentu je odstránenie jednosmernej komunikácie zo strany samosprávy a poskytnutie priestoru občanom vyjadriť sa k aktuálnym problémom, či už vytvorením špeciálnej sekcie v rámci www stránky na posielanie správ priamo samosprávnym úradom, vytvorením diskusných fór, blogov a prieskumov verejnej mienky alebo priamo online rozhovorom s predstaviteľmi mesta, čo by výrazne uľahčilo podávanie ako aj príjmanie inovatívnych podnetov priamo zo strany občanov.

Vo Veľkej Británii sa taktiež uvažuje o zavedení online volieb do  miestnych zastupiteľstiev. Možnosť zúčastniť sa na hlasovaní bez toho, aby mu museli občania prispôsobovať svoj časový program a denné aktivity, by sa mohla pozitívne odraziť na účasti občanov vo voľbách. Sčítavanie elektronických hlasov znamená samozrejme aj prirodzenú úsporu času a financií.

Zaujímavým a nepochybne užitočným nápadom je vytvorenie mailing listu spomedzi občanov, ktorí  prejavia záujem mať do svojej emailovej schránky zasielané vybrané informácie týkajúce sa napríklad aktuálnych zmien v miestnych nariadeniach, kultúrnych udalostí a športových podujatí, voľných pracovných miest, zmien v rámci fungovania mestskej dopravy a pod.

Vo Veľkej Británii sa osvedčil aj systém upozorňovacích správ prostredníctvom sms a RSS (čím si mestá naklonili záujem najmä mladých ľudí).

Ďalšou významnou úlohou e-governmentu je podpora podnikateľského prostredia v rámci samosprávneho územia. Poskytnutím dostatočných informácií o možnostiach podnikateľských príspevkov a podpory podnikania zo strany mesta, prehľadom potrebných licencií a potvrdení, môžu úrady uľahčiť miestnym začínajúcim podnikateľom štart do podnikania ako aj prezentáciou lokálnych trhových príležitostí motivovať prílev cudzieho kapitálu.

Popis výsledkov riešenia

E-government poskytuje jedinečnú príležitosť zdynamizovať a zjednodušiť  administratívny proces, zabezpečiť prísun aktuálnych informácií pre občanov z  prostredia, ktoré sa ich bezprostredne týka a dať im pocit, že nie oni sú tu pre samosprávu, ktorá má záujem ich prehnanou byrokraciou obmedzovať, ale práva naopak, že ona slúži im.

V neposlednom rade, online prístup k úradom má mimoriadny význam pre hendikepovaných občanov a tým im napomáha v integrácii do bežného života.

Zdroje:                                                    
www.communities.gov.uk
www.localdirect.gov.uk

http://www.cornwall.gov.uk/media/pdf/d/h/nationalegovstrat_1_.pdf

Pridaj komentár