Zníženie dane z príjmu alebo len ďalšie cielené opatrenia

Nedávno prebehla médiami informácia, že Ministerstvo financií plánuje v roku 2015 znížiť daňovo-odvodové zaťaženie podnikateľov. Znížiť ho chce alebo plošnou formou zníženia dani z príjmu právnických osôb alebo znížením zaťaženia v konkrétnej oblasti, ako napríklad ďalším zvýšením odpočítateľnej položky zdravotných odvodov. Samozrejme len v prípade priaznivého ekonomického vývoja.

Na Slovensku treba pre podnikateľské prostredie pozitívne opatrenia ako soľ. V poslednom období totiž vláda priniesla pre podnikateľov len opatrenia s negatívnym dopadom alebo opatrenia, ktoré boli šité len na určitú skupinu podnikov. Príkladov je viacero.

Negatívnym opatrením, ktoré pôsobí celoplošne, ale hlavne na malé podniky a  podniky v chudobnejších regiónoch, ktoré majú zamestnancov pracujúcich za minimálnu mzdu, je zvýšenie minimálnej mzdy na 380 € od roku 2015. Zvýšenie mzdy o 28€ predraží zamestnávanie a tým pádom sa zvýšia náklady podnikov. Toto opatrenie sa vláda snaží kompenzovať zvýšením odpočítateľnej položky pri zdravotných odvodoch. Odvodová odpočítateľná položka bude vo výške 380 eur mesačne, respektíve 4 560 eur ročne. Zamestnanec s minimálnou mzdou tak nebude platiť žiadne zdravotné odvody. S rastom príjmu o jedno euro, klesne suma OOP o dve eurá a zastaviť by sa mala na sume 570€. Na jednej strane sú tieto opatrenia nepopierateľným zvýšením príjmu pre zamestnancov, ale pre podnikateľov, ako to aj samo Ministerstvo financií priznáva, sa nič nezmení. Pretože samotný zákon má kompenzovať straty podnikateľov spôsobené zvýšením minimálnej mzdy.

Ďalšími zákonmi, ktorými to vláda neuľahčila podnikateľom v roku 2015 sú zmeny v zákone o dani z príjmov. Na jednej strane vláda zmenila odpisové skupiny a pri niektorých zmenila aj dĺžku odpisovania. Rovnako upravila vstupnú cenu pre odpisovanie automobilov. Na strane druhej zvýhodnila spoločnosti zaoberajúce sa výskumom, ktoré si budú môcť uplatniť tzv. super odpočet nákladov na výskum a vývoj.

Ďalšie opatrenia, ktoré by sme mohli menovať a označiť za záťaž pre podnikateľov je rozšírenie povinnosti používania registračnej pokladnice ďalšími skupinami podnikateľov alebo zavedenie povinnosti zdravotnej služby na všetkých zamestnávateľov.

Negatívne vplývajúce opatrenia by v prípade pozitívneho ekonomického vývoja nemalo Ministerstvo financií kompenzovať ďalšou konkrétne cielenou výnimkou alebo opatrením vplývajúcim na všetkých podnikateľov. Ideálne  znížením výšky dane z príjmov pre právnické osoby. Takéto opatrenie by malo hneď niekoľko pozitívnych vplyvov. V prvom rade by tým znížilo náklady podnikateľov, ktorým by ostalo viac peňazí a mohli by ich využiť v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou. Druhou pozitívnou stránkou opatrenia by bolo, že Slovensko by tým prilákalo viac investorov, ktorý by vytvorili nové pracovné miesta a jednoducho povedané by priniesli peniaze na Slovensko. Ďalším pozitívnym aspektom by bol spravodlivejší charakter pôsobnosti návrhu. Konkrétne, že by nebola zvýhodňovaná žiadna konkrétna skupina podnikateľov.

Či vláda prijme nakoniec tento návrh a či bude o ňom vôbec uvažovať sa uvidí v nasledujúcich mesiacoch. Rozhodne o tom vývoj ekonomiky Slovenska. Jedno je však isté, keď vláda prijme návrh na zníženie dane z príjmu právnických osôb, bude to mať pozitívnejší vplyv na podnikanie na Slovensku, ako konkrétne šité opatrenia.

Martin Lindák

Pridaj komentár